Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 最後之夜

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

最後之夜

Lyricist:文夏
Composer:文夏

你呢!你敢會 想著咱兩人
為著愛情被人所害 講要來離開
你怎樣悲傷也無用 春夢是不回來
好啦!親像樹葉 親像秋天樹葉
隨風吹落地 彼暝是我跟你的
最後的晚暝啦

你呢!你感會 想著咱兩人
無言無句做陣行到 河邊的時袸
看見著雙雙的人影 又想起初戀時
好啦!做陣唸歌 做陣大聲唸歌
提出著勇氣 彼條是我跟你的
懷念的小路啦

你呢!你敢會 想著咱兩人
過頭悲傷過頭傷心 續來分未離
這夜若過了明日的 你我是生份人
好啦 看破一切 看破世間一切
隨人活落去 這就是我跟你的
最後的晚暝啦------------------------------------------6271/《最後之夜》Tsuè-āu tsi Iā
文夏Bûn-hā

你呢
lí--neh
你敢會想著咱兩人
lí kám ē siūnn-tio̍h lán nn̄g-lâng
為著愛情被人所害
uī-tio̍h ài-tsîng pī-lâng sóo hāi
講欲來離開
kóng beh lâi lī-khui
你怎樣悲傷也無用
lí tsuánn-iūnn pi-siong iā bô īng
春夢是不回來
tshun-bāng sī put huê-lâi
好啦
hó--lah
親像樹葉
tshin-tshiūnn tshiū-hio̍h
親像秋天樹葉
tshin-tshiūnn tshiu-thinn tshiū-hio̍h
隨風吹落地
suî hong tshue lo̍h-tē
彼暗是我佮你的
hit-àm sī guá kah lí ê
最後的暗暝啦
Find more lyrics at ※ Mojim.com
tsuè-āu ê àm-mî--lah

你呢
lí--neh
你敢會想著咱兩人
lí kám ē siūnn-tio̍h lán nn̄g-lâng
無言無句做陣行到
bô-giân-bô-kù tsuè-tīn kiânn kàu
河邊的時陣
hô-pinn ê sî-tsūn
看見著雙雙的人影
khuànn-kìnn tio̍h siang-siang ê lâng-iánn
又想起初戀時
iū siūnn-khí tshoo-luân sî
好啦
hó--lah
做陣唸歌
tsuè-tīn liām-kua
做陣大聲唸歌
tsuè-tīn tuā-siann liām-kua
提出著勇氣
the̍h tshut tio̍h ióng-khì
彼條是我佮你的
hit tiâu sī guá kah lí ê
懷念的小路啦
huâi-liām ê sió-lōo--lah

你呢
lí--neh
你敢會想著咱兩人
lí kám ē siūnn-tio̍h lán nn̄g-lâng
過頭悲傷
kè-thâu pi-siong
過頭傷心
kè-thâu siong-sim
煞來分袂離
suah lâi hun bē-lī
這夜若過了
tsit iā nā kuè-liáu
明日的你我是生份人
bîng-ji̍t ê lí guá sī sinn-hūn-lâng
好啦
hó--lah
看破一切
khuànn-phuà it-tshè
看破世間一切
khuànn-phuà sè-kan it-tshè
隨人活落去
suî-lâng ua̍h--lo̍h-khì
這就是我佮你的
tse tsiū-sī guá kah lí ê
最後的暗暝啦
tsuè-āu ê àm-mî--lah

 1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
 2. Related Links: W.B. Chen