Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 台語老歌珍藏6 > 風流的行船人

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

風流的行船人

Lyricist:愁人
Composer:船村徹

若是在船頂 彈著吉他唸歌詩
會給人笑著阮是 風流的行船人
思念著 故鄉的 心愛彼個人
不時來叫著伊的
不時來叫著伊的 可愛的名字

月光的暗暝 含淚的聲真悲哀
破舊的吉他就是 伊送的紀念品
海鳥呀 若有情 請你傳給我
夜夜來思念伊的
夜夜來思念伊的 難忘的形影

無聊的船頂 靜靜唸出心頭聲
來安慰自己的心 目屎也流落來
平安無 勇健無 請你愛保重
希望你期待咱的
希望你期待咱的 快樂的相會------------------------------------------
14239/《風流的行船人》Hong-liû ê Kiânn-tsûn-lâng
文夏Bûn-hā

若是在船頂
nā-sī tsāi tsûn-tíng
彈著吉他唸歌詩
tuânn tio̍h gì-tah liām kua-si
會予人笑著阮
ē hōo-lâng tshiò tio̍h gún
是風流的行船人
sī hong-liû ê kiânn-tsûn-lâng
思念著故鄉的
su-liām tio̍h kòo-hiong ê
心愛彼个人
sim-ài hit ê lâng
不時來叫著伊的
put-sî lâi kiò tio̍h i ê
不時來叫著伊的
put-sî lâi kiò tio̍h i ê
Find more lyrics at ※ Mojim.com
可愛的名字
khó-ài ê miâ-jī

月光的暗暝
ge̍h-kng ê àm-mî
含淚的聲真悲哀
hmâ-luī ê siann tsin pi-ai
破舊的吉他
phuà-kū ê gì-tah
就是伊送的紀念品
tsiū-sī i sàng ê kì-liām-phín
海鳥啊
hái-tsiáu--ah
若有情
nā ū-tsîng
請你傳予我
tshiánn lí thuân hōo guá
夜夜來思念伊的
iā-iā lâi su-liām i ê
夜夜來思念伊的
iā-iā lâi su-liām i ê
難忘的形影
lân-bōng ê hîng-iánn

無聊的船頂
bô-liâu ê tsûn-tíng
靜靜唸出心頭聲
tsīng-tsīng liām-tshut sim-thâu siann
來安慰家己的心
lâi an-uì ka-tī ê sim
目屎也流落來
ba̍k-sái iā lâu--lo̍h-lâi
平安無
pîng-an--bô
勇健無
ióng-kiānn--bô
請你愛保重
tshiánn lí ài pó-tiōng
希望你期待咱的
hi-bāng lí kî-thāi lán ê
希望你期待咱的
hi-bāng lí kî-thāi lán ê
快樂的相會
khuài-lo̍k ê siong-huē

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen