Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 台語老歌珍藏6 > 夜霧的港邊

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

夜霧的港邊

他鄉的港口夜暝 一更過一更
夜茫霧罩在港邊 燈火搖搖動
無聊的旅愁暗暝 睏也睏袂去
心內憂孤單流浪 點在他鄉里

遙遙的天頂彼屏 怎樣引我想
天星也憐我孤單 霧中靜靜看
鄉里並無有一個 盼我回返去
男兒的難有目屎 怎會流落來

他鄉的港口夜暝 一更過一更
夜茫霧罩在岸邊 燈火暗茫茫
青春的空身單漢 前途無定處
隨風流飄來飄去 不知東還西------------------------------------------
10898/《夜霧的港邊》Iā-bū ê Káng-pinn
文夏Bûn-hā

他鄉的港口夜暝
thann-hiong ê káng-kháu iā-mî
一更過一更
tsi̍t-kenn kuè tsi̍t-kenn
夜雺霧罩在港邊
iā bông-bū tà tsāi káng-pinn
燈火搖搖動
ting-hé iô-iô tāng
無聊的旅愁暗暝
bô-liâu ê lú-tshiû àm-mî
睏也睏袂去
khùn iā khùn buē-khì
心內憂
sim-lāi iu
孤單流浪
Find more lyrics at ※ Mojim.com
koo-tuann liû-lōng
踮在他鄉里
tiàm-tsāi thann-hiong-lí

遙遙的天頂彼邊
iâu- iâu ê thinn-tíng hit-pinn
怎樣引我想
tsuánn-iūnn ín guá siūnn
天星也憐我孤單
thinn-tshinn iā liân guá koo-tuann
霧中靜靜看
bū-tiong tsīng-tsīng khuànn
鄉里並無有一个
hiong-lí pīng bô ū tsi̍t-ê
盼我欲倒去
phàn guá beh tò-khì
男兒的難有目屎
lâm-jî ê lân-iú ba̍k-sái
怎會流落來
tsuánn ē lâu--lo̍h-lâi

他鄉的港口夜暝
thann-hiong ê káng-kháu iā-mî
一更又一更
tsi̍t-kenn iū tsi̍t-kenn
夜雺霧罩在岸邊
iā bông-bū tà tsāi huānn-pinn
燈火暗茫茫
ting-hé àm bông-bông
青春的空身單漢
tshing-tshun ê khang-sin tuann-hàn
前途無定處
tsiân-tôo bô tīng-tshù
隨風流飄來飄去
suî hong lâu phiau-lâi-phiau-khì
毋知東又西
m̄-tsai tang iū sai

  1. Special thanks to 榛果 for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen