Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 人客的要求

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

人客的要求

1958年,改編日本歌曲 「苦手なんだよ」(by 春日八郎)

Lyricist:莊啟勝
Composer:林伊佐緒

厚人客要求,叫我來唱著故鄉的情歌,
唱出故鄉的彼條的情歌。

那唱出那會想起昔日的故鄉情景,忍著忍著忍著忍著目睭墘熱情的珠淚,
一時陣忍抹住煞來哭出來。

*************************************************************************

五色的燈火茫茫來閃熾,引我心悲哀,
流浪他鄉的黑暗酒家內。

雖然是為著生活奔波的苦命的人,這條這條這條這條對著我真是難為情,
無回返的春夢會叫醒悲傷。

*************************************************************************

人客也流落傷心的目屎,做陣來唸歌,
唸出遙遠的鄉親的口味。

伊甘是甲我這樣講袂出心內溫情,今夜今夜今夜今夜不管伊三七二十一,
用笑容來唱著故鄉的情歌。
-----------------------------------------------------《人客的要求》Lâng-kheh ê Iau-kiû
文夏 Bûn Hā

予人客要求
hōo lâng-kheh iau-kiû
叫我來唱著
kiò guá lâi tshiùnn tio̍h
故鄉的情歌
kòo-hiong ê tsîng-kua
唱出故鄉的
tshiùnn-tshut kòo-hiong ê
彼條的情歌
hit tiâu ê tsîng-kua
那唱出那會想起
ná tshiùnn-tshut ná ē siūnn-khí
昔日的故鄉情景
sik-ji̍t ê kòo-hiong tsîng-kíng
忍著忍著忍著
jím tio̍h, jím tio̍h, jím tio̍h
忍著目睭墘
jím tio̍h ba̍k-tsiu-kînn
熱情的珠淚
jia̍t-tsîng ê tsu-luī
Find more lyrics at ※ Mojim.com
一時陣忍袂住
tsi̍t-sî-tsūn jím bē-tsū
煞來哭出來
suah lâi khàu tshut-lâi

五色的燈火
ngóo-sik ê ting-hué
茫茫咧閃爍
bông-bông leh siám-sih
引我心悲哀
ín guá sim pi-ai
流浪他鄉的
liû-lōng thann-hiong ê
烏暗酒家內
oo-àm tsiú-ka lāi
雖然是為著生活
sui-jiân sī uī-tio̍h sing-ua̍h
奔波的苦命的人
phun-pho ê khóo-miā ê lâng
這條這條這條
tsit tiâu, tsit tiâu, tsit tiâu
這條對著我
tsit tiâu tuì tio̍h guá
真是難為情
tsin sī lân-uī-tsîng
無回轉的春夢
bô huê-tńg ê tshun-bāng
會叫醒悲傷
ē kiò-tshínn pi-siong

人客也流落
lâng-kheh iā lâu lo̍h
傷心的目屎
siong-sim ê ba̍k-sái
做陣來唸歌
tsuè-tīn lâi liām-kua
唸出遙遠的
liām-tshut iâu-uán ê
鄉親的口味
hiong-tshin ê kháu-bī
伊敢是佮我一樣
i kám-sī kah guá tsi̍t-iūnn
講袂出心內隱情
kóng bē tshut sim-lāi ún-tsîng
今夜今夜今夜
kim-iā kim-iā kim-iā
今夜毋管伊
kim-iā m̄-kuán-i
三七二十一
sam-tshit jī-tsa̍p-it
用笑容
iōng tshiò-iông
來唱著故鄉的情歌
lâi tshiò tio̍h kòo-hiong ê tsîng-kua

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen