Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 台語老歌珍藏6 > 漂浪之女

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

漂浪之女

Lyricist:許丙丁
Composer:王瑞河(文夏)

沉靜的更深 窗外風飄一陣
想起舊恨暗傷心 真是紅顏薄命
生在亂世佳人 輕的生命
熱的愛情 歸在 心所愛的人

錯愛的車輪 輾轉誤了青春
像花落沉在苦海 不是愛情奴隸
心內有你一人 紅的心血
白的純情 永遠 送所愛的人

團圓的月娘 照阮心內悲傷
年輕拆散苦鴛鴦 為你芳心打碎
為你拋去家鄉 飄飄何處
青春榮華 了結 只有我一生------------------------------------------
727/《漂浪之女》Phiau-lōng tsi Lú
文夏Bûn-hā

沉靜的更深
tîm-tsīng ê kenn-tshim
窗外風飄一陣
thang-guā hong phiau tsi̍t-tīn
想起舊恨暗傷心
siūnn-khí kū hūn àm siong-sim
真是紅顏薄命
tsin sī hông-gân po̍h-miā
生在亂世佳人
senn tsāi luān-sè ka-jîn
輕的性命
khin ê sènn-miā
Find more lyrics at ※ Mojim.com
熱的愛情
jia̍t ê ài-tsîng
歸在心所愛的人
kui tsāi sim sóo-ài ê lâng

錯愛的車輪
tshò ài ê tshia-lûn
輾轉誤了青春
tián-tsuán gōo liáu tshing-tshun
像花落沉在苦海
tshiūnn hue lo̍h tîm tsāi khóo-hái
毋是愛情奴隸
m̄-sī ài-tsîng lôo-lē
心內有你一人
sim-lāi ū lí tsi̍t-lâng
紅的心血
âng ê sim-hueh
白的純情
pe̍h ê sûn-tsîng
永遠送所愛的人
íng-uán sàng sóo-ài ê lâng

團圓的月娘
thuân-înn ê ge̍h-niû
照阮心內悲傷
tsiò gún sim-lāi pi-siong
年青拆散苦鴛鴦
nî-tshing thiah-suànn khóo uan-iunn
為你芳心拍碎
uī lí hong-sim phah-tshuì
為你拋去家鄉
uī lí pha khì ka-hiong
飄飄何處
phiau-phiau hô-tshù
青春榮華了結
tshing-tshun îng-huâ liáu-kiat
只有我一身
tsí-iú guá tsi̍t-sin

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen