Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 經典老歌回顧展 > 離別之夜

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

離別之夜

Lyricist:愁人
Composer:直木陽

你若是這呢愛哭 隨著你盡情哭
但也是小時候時 就要變笑容 變笑容
你甲我雙人 從此要離別啦 今夜是最後啦
啊 是霧笛悲悲吹離愁暗暝啦

你若是這呢愛去 若無作陣來去
時常行出行入的 一條港邊路 港邊路
你甲我雙人 從此要離別啦 難忘的道路啦
啊 是等候船要開要行的路啦

你若是這呢愛飲 隨著你盡情飲
若醉時心內痛苦 無定也會清 也會清
你甲我雙人 從此要離別啦 這杯是若酒啦
啊 將咱分做別人無情的酒啦
------------------------------------------------
《離別之夜》Lī -pia̍t tsi Iā
文夏Bûn Hā

你若是遮爾愛吼
lí nā-sī tsiah-nī ài háu
隨著你盡情吼
suî tio̍h lí tsīn-tsîng háu
但也是相辭後時
tān iā-sī sio-sî āu sî
就會變笑容
tsiū ē piàn tshiò-iông
變笑容
piàn tshiò-iông
你佮我雙人
lí kah guá siang-lâng
從此欲離別啦
tsiông-tshú beh lī-pia̍t--lah
今夜是最後啦
kim-iā sī tsuè-āu--lah
啊~是霧笛觱觱催
ah~ sī bū-ti̍k pi-pi tshui
Find more lyrics at ※ Mojim.com
離愁暗暝啦
lī-tshiû àm-mî--lah

你若是遮爾愛去
lí nā-sī tsiah-nī ài khì
若無做陣來去
nā-bô tsuè-tīn lâi-khì
時常行出行入的
sî-siông kiânn-tshut kiânn-ji̍p ê
這條港邊路
tsit tiâu káng-pinn lōo
港邊路
káng-pinn lōo
你佮我雙人
lí kah guá siang-lâng
從此欲離別啦
tsiông-tshú bueh lī-pia̍t--lah
難忘的道路啦
lân-bōng ê tō-lōo--lah
啊~是等候船欲開
ah~ sī tán-hāu tsûn bueh khui
欲行的路啦
bueh kiânn ê lōo--lah

你若是遮爾愛啉
lí nā-sī tsiah-nī ài lim
隨著你盡情啉
suî tio̍h lí tsīn-tsîng lim
若醉時心內痛苦
nā tsuì sî sim-lāi thòng-khóo
無定也會清
bô-tīng iā ē tshing
也會清
iā ē tshing
你佮我雙人
lí kah guá siang-lâng
從此欲離別啦
tsiông-tshú beh lī-pia̍t--lah
這杯是苦酒啦
tsit pue sī khóo-tsiú--lah
啊~將咱分做
ah~ tsiong lán hun-tsuè
別人無情的酒啦
pa̍t-lâng bô-tsîng ê tsiú--lah

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen 

Top Comments
網友

林清河
Published on Mar 8, 2014
離別之夜歌詞中有一句『但也是小時候時』就會變笑容,
應該用『但也是相辭後時』着會變笑容,比較符合邏輯。
還有(就要變笑容)我個人淺見應該用原唱者(就會變笑容),
(要變笑容)有要求對方的含意,(就會變笑容)代表著盼望,
意思為:離別之前,你若想哭就盡量的哭,想醉就讓他醉,
但是相信在道別時,你一定會掩著着悲傷以笑容來相送。

作詞:愁人

你若是這呢愛哮 隨着你盡情哮
但也是相辭後時 就會變笑容 變笑容
你與我雙人 從此要離別啦 今夜是最後啦
啊...是霧笛悲悲催 離愁暗暝啦

你若是這呢愛去 若無作陣來去
時常行出行入的 這條港邊路 港邊路
你與我雙人 從此要離別啦 難忘的道路啦
啊...是等候船要開 要行的路啦

你若是這呢愛飲 隨著你盡情飲
若醉時心內痛苦 無定還會清 還會清
你與我雙人 從此要離別啦 這杯是若酒啦
啊...將咱分做別人 無情的酒啦

網友
老歌耐聽!


All comments ( 3 )
1007
2021年在听!