Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 台語老歌珍藏6 > 上海歸來的莉露

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

上海歸來的莉露

Composer:渡久地政信

聽人講妳在港邊  悲傷的看船要開
不幸來離散的莉露  昔日相親相愛的
莉露莉露 那甜蜜的懷念
永遠在心內 想要等你一人
每日憨憨行 莉露莉露
不知你叨位去莉露 誰人知莉露的去向在那裡

有人看妳你穿烏衫  看妳傷心流目屎
回返來我身邊莉露  昔日相親相愛的
莉露莉露 從夜幕深邃的碼頭來分開
無緣無故分開  到今無音信
莉露莉露  孤單在徘徊莉露
誰人知莉露的去向在那裡

翻山過海回返來 孤單一個回返來
妳毋通來絕望莉露 昔日相親相愛的
莉露莉露 世間的歹運命
雙人來擔當 像早日彼一樣快樂來做堆
莉露莉露 今日又找無妳莉露
誰人知莉露的去向在哪裡------------------------------------------
14823/《上海歸來的莉露》Siōng-hái Kui-lâi ê Lī-lōo
文夏Bûn-hā

聽人講你在港邊
thiann lâng kóng lí tsāi káng-pinn
悲傷咧看船欲開
pi-siong teh khuànn tsûn beh khui
不幸來離散的莉露
put-hīng lâi lî-suànn ê Lí-luh
昔日相親相愛的
sik-ji̍t siong-tshin siong-ài ê
莉露莉露
Lí-luh Lí-luh
那甘甜的懷念
ná kam-tinn ê huâi-liām
永遠在心內
íng-uán tsāi sim-lāi
想欲揣你一人
siūnn-beh tshuē lí tsi̍t-lâng
每日在徘徊
mué-ji̍t tsāi pâi-huê
莉露莉露
Lí-luh Lí-luh
毋知你佗位去莉露
m̄-tsai lí tó-uī khì Lí-luh
啥人知莉露的去向
siánn-lâng tsai Lí-luh ê khì-hiòng
在那裡
Find more lyrics at ※ Mojim.com
tsāi ná-lí

有人看你穿烏衫
ū-lâng khuànn lí tshīng oo-sann
看你悲傷流目屎
khuànn lí pi-siong lâu ba̍k-sái
回倒來我身邊莉露
huê-tó-lâi guá sin-pinn Lí-luh
昔日相親相愛的
sik-ji̍t siong-tshin siong-ài ê
莉露莉露
Lí-luh Lí-luh
從夜霧深墜的碼頭
tsiông iā-bū tshim-tuī ê bé-thâu
來分開
lâi hun-khui
無言無句分開
bô-giân-bô-kù hun-khui
到今無音信
kàu-kim bô im-sìn
莉露莉露
Lí-luh Lí-luh
孤單在徘徊莉露
koo-tuann tsāi pâi-huê Lí-luh
啥人知莉露的去向
siánn-lâng tsai Lí-luh ê khì-hiòng
在那裡
tsāi ná-lí

盤山過海回倒來
puânn-san kuè-hái huê-tó--lâi
孤單一个回倒來
koo-tuann tsi̍t-ê huê-tó--lâi
你毋通來絕望莉露
lí m̄-thang lâi tsua̍t-bāng Lí-luh
昔日相親相愛的
sik-ji̍t siong-tshin siong-ài ê
莉露莉露
Lí-luh Lí-luh
世間的歹運命
sè-kan ê pháinn ūn-miā
雙人來擔當
siang-lâng lâi tam-tng
像早日彼一樣
tshiūnn tsá-ji̍t hit tsi̍t-iūnn
快樂來做堆
khuài-lo̍k lâi tsò-tui
莉露莉露
Lí-luh Lí-luh
今日又揣無你莉露
kim-ji̍t iū tshuē-bô lí Lí-luh
啥人知莉露的去向
siánn-lâng tsai Lí-luh ê khì-hiòng
在哪裡
tsāi ná-lí

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen