Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 快樂的少年家

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

快樂的少年家

Lyricist:葉俊麟

有酒矸 倘賣無 有酒矸 倘賣無

一日早晚滿街迺 沿路喊聲收古貨
不倘看人無目底 阮是打拚少年家
有酒矸 倘賣無 有酒矸 倘賣無
歹銅舊錫 歹銅舊錫 簿仔紙倘賣無

一個小姐真美麗 講伊歹銅歸布袋
叫阮全部把伊買 阮錢不夠真歹勢
有酒矸 倘賣無 有酒矸 倘賣無
歹銅舊錫 歹銅舊錫 簿仔紙倘賣無

一領雨衫斷半截 沿路唱歌來打拚
不過每日惦街路 阮來做工真快樂
有酒矸 倘賣無 有酒矸 倘賣無
歹銅舊錫 歹銅舊錫 簿仔紙倘賣無------------------------------------------6280/《快樂的少年家》Khuài-lo̍k ê Siàu-liân-ke
文夏Bûn-hā

有酒矸通賣無
ū tsiú-kan thang buē bô
有酒矸通賣無
ū tsiú-kan thang bē bô

一日早暗滿街踅
tsi̍t-ji̍t tsá-àm muá-ke se̍h
沿路喝聲收古貨
iân-lōo huah-siann siu kóo-huè
毋通看人無目地
m̄-thang khuànn lâng bô ba̍k-tē
阮是拍拚少年家
gún sī phah-piànn siàu-liân-ke

有酒矸通賣無
ū tsiú-kan thang buē bô
有酒矸通賣無
ū tsiú-kan thang bē bô
歹銅舊錫
Find more lyrics at ※ Mojim.com
pháinn-tâng-kū-siah
歹銅舊錫
pháinn-tâng-kū-siah
簿仔紙通賣無
phōo-á-tsuá thang buē bô

一个小姐真美麗
tsi̍t-ê sió-tsiá tsin bí-lē
講伊歹銅規布袋
kóng i pháinn-tâng kui pòo-tē
叫阮全部共伊買
kiò gún tsuân-pōo kā-i bé
阮錢無夠真歹勢
gún tsînn bô-kàu tsin pháinn-sè

有酒矸通賣無
ū tsiú-kan thang buē bô
有酒矸通賣無
ū tsiú-kan thang bē bô
歹銅舊錫
pháinn-tâng-kū-siah
歹銅舊錫
pháinn-tâng-kū-siah
簿仔紙通賣無
phōo-á-tsuá thang buē bô

一領雨衫斷半橛
tsi̍t-niá hōo-sann tn̄g puànn-khe̍h
沿路唱歌來拍拚
iân-lōo tshiùnn-kua lâi phah-piànn
不過每日踮街路
put-kò muí-ji̍t tiàm ke-lōo
阮來做工真快樂
gún lâi tsò-kang tsin khuài-lo̍k

有酒矸通賣無
ū tsiú-kan thang buē bô
有酒矸通賣無
ū tsiú-kan thang bē bô
歹銅舊錫
pháinn-tâng-kū-siah
歹銅舊錫
pháinn-tâng-kū-siah
簿仔紙通賣無
phōo-á-tsuá thang bē bô

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen