Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 媽媽您好嗎

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

媽媽您好嗎

Lyricist:愁人

離開著故鄉了後 不是不返去
若想著現在環境 那有臉返去
有一日若是踏著 較好的地位
一定會衣錦榮歸 您的身軀邊

靜靜著思念故鄉 少年的時陣
無意中又擱流落 流離的目屎
懷念的故鄉山河 廟前的古松
溪邊的我的家庭 何時再相會

希望會平安過日 親愛的阿母
妹妹妳嫁去還沒 我也真掛意
大聲來叫著故鄉 怎樣也袂應
故鄉是遠遠千里 山頂的彼邊

黑暗的都市生活 淡淡又無味
孤單在他鄉過日 已經有三年
思念的爸爸媽媽 可愛的兄弟
有時陣嘛著寫批 寄來安慰我------------------------------------------
14234/《媽媽你好無》Má-mah Lí Hó--bô
文夏Bûn-hā

離開著故鄉了後
lī-khui tio̍h kòo-hiong liáu-āu
毋是毋倒去
m̄-sī m̄ tó--khì
若想著現在環境
nā siūnn-tio̍h hiān-tsāi khuân-kíng
哪有面倒去
ná ū bīn tó--khì
有一日若是踏著
ū-tsi̍t-ji̍t nā-sī ta̍h-tio̍h
較好的地位
khah hó ê tē-uī
一定會衣錦榮歸
it-tīng ē ì-kím îng-kui
恁的身軀邊
lín ê sin-khu-pinn

靜靜咧思念故鄉
tsīng-tsīng teh su-liām kòo-hiong
Find more lyrics at ※ Mojim.com
少年的時陣
siàu-liân ê sî-tsūn
無意中又閣流落
bô-ì-tiong iū-koh lâu lo̍h
流離的目屎
liû-lî ê ba̍k-sái
懷念的故鄉山河
huâi-liām ê kòo-hiong suann-hô
廟前的古松
biō-tsîng ê kóo-tshîng
溪邊的我的家庭
khe-pinn ê guá ê ka-tîng
何時再相會
hô-sî tsài siong-huē

希望會平安過日
hi-bāng ē pîng-an kuè-ji̍t
親愛的阿母
tshin-ài ê a-bú
妹妹你嫁去抑未
muē-muē lí kè--khì ia̍h buē
我也真掛意
guá iā tsin kuà-ì
大聲來叫著故鄉
tuā-siann lâi kiò tio̍h kòo-hiong
怎樣也袂應
tsuánn-iūnn iā bē ìn
故鄉是遠遠千里
kòo-hiong sī hn̄g-hn̄g tshian-lí
山頂的彼邊
suann-tíng ê hit pinn

烏暗的都市生活
oo-àm ê too-tshī sing-ua̍h
than-than又無味
than-than iū bô-bī
孤單在他鄉過日
koo-tuann tsāi thann-hiong kè-ji̍t
已經有三年
í-king ū sann-nî
思念的爸爸媽媽
su-liām ê pá-pah má-mah
可愛的兄弟
khó-ài ê hiann-tī
有時陣嘛著寫批
ū-sî-tsūn mā tio̍h siá-phue
寄來安慰我
kià lâi an-uì guá

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen