Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 可愛的行船人

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

可愛的行船人

Lyricist:愁人 永田

瑪都露斯的彼個人
今日伊寫批寄來給我
講伊也真久無來跟我請安
吩… 吩… 那是現在伊還對我真敢講
也無想港邊花 已經開了三個月
那親像飛箭彼樣 一去也無回頭

瑪都露斯的彼個人
時我阿哥哥的好朋友
所以我自小不時跟伊做陣
吩… 吩… 也有寫著講要返來看著我
讓我的面會紅 走去港邊探看覓
英俊的伊的形影 也會浮在眼前

瑪都露斯的彼個人
我也每日等一回來
故鄉的草花滿開真正歡喜
吩… 吩… 我也青春親像花蕊正當時
那將伊的批信 哥在身驅睏歸暝
無定會夢起倆人 快樂的青春夢------------------------------------------
14235/《可愛的行船人》Khó-ài ê Kiânn-tsûn-lâng
文夏Bûn-hā

ma-tóo-lóo-suh的彼个人(matroos/マドロス/船員)
ma-tóo-lóo-suh ê hit ê lâng
今日伊寫批
kim-ji̍t i siá-phue
寄來予我
kià lâi hōo guá
講伊也真久
kóng i iā tsin kú
無來共我請安
bô lâi kā guá tshíng-an
嗯~嗯~
ngh~ngh~
若是現在
nā-sī hiān-tsāi
伊猶對我真敢講
i iáu tuì guá tsin kánn kóng
也無想港邊花
iā bô siūnn káng-pinn hue
已經開了三個月
í-king khui liáu sann kò-ge̍h
Find more lyrics at ※ Mojim.com
若親像飛箭彼樣
ná-tshin-tshiūnn hui-tsìnn hit iūnn
一去也無回頭
tsi̍t-khì iā bô huê-thâu

ma-tóo-lóo-suh的彼个人
ma-tóo-lóo-suh ê hit ê lâng
是我阿哥哥的好朋友
sī guá a-kó-koh ê hó-pîng-iú
所以我自小
sóo-í guá tsū sió
不時佮伊做陣
put-sî kah i tsò-tīn
嗯~嗯~
ngh~ngh~
也有寫著
iā ū siá tio̍h
講欲倒來看著我
kóng beh tó-lâi khuànn-tio̍h guá
予我的面會紅
hōo guá ê bīn ē âng
走去港邊探看覓
tsáu-khì káng-pinn thàm khuànn-māi
英俊的伊的形影
ing-tsùn ê i ê hîng-iánn
也會浮在目前
iā ē phû tsāi ba̍k-tsiân

ma-tóo-lóo-suh的彼个人
ma-tóo-lóo-suh ê hit ê lâng
我也每日等伊回來
guá iā muí-ji̍t tán i huê-lâi
故鄉的草花滿開
kòo-hiong ê tsháu-hue muá-khui
真正歡喜
tsin-tsiànn huann-hí
嗯~嗯~
ngh~ngh~
我也青春
guá iā tshing-tshun
親像花蕊正當時
tshin-tshiūnn hue-luí tsiànn-tong-sî
若將伊的批信
nā tsiong i ê phue-sìn
靠在身軀睏規暝
khuà tsāi sin-khu khùn kui-mî
無定會夢起兩人
bô-tīng ē bāng khí nn̄g-lâng
快樂的青春夢
khuài-lo̍k ê tshing-tshun-bāng

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen