Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 妻在何處

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

妻在何處

(一)
自彼日 咱離開 每日思念你 等何時再相見 好好的來團圓
免給我悽慘來 唱著斷腸詩 想著環境來阻礙 無意來分離
甘真實 阮運命 啊~~~啊~~啊~~啊~~~~啊~你是在哪裡
(二)
咱兩人來離開 甘是天註定 好鴛鴦心相愛 不相信天安排
愛情是真偉大 無驚人阻礙 哪對叫阮來忍耐 分離的悲哀
若想起 愈傷悲 啊~~~啊~~啊~~啊~~~~啊~你是在哪裡
(三)
雖然是 咱離開 你在阮心裡 你的聲 你的影 永遠是無離開
在夢中 來相見 你我結相隨 哪知夢醒看無人 只有阮一人
也無聲 也無影 啊~~~啊~~啊~~啊~~~~啊~你是在哪裡------------------------------------------
10894/《妻在何處》Tshe Tsāi Hô-tshù
文夏Bûn-hā

自彼日咱離開
tsū hit ji̍t lán lī-khui
每日思念你
muí-ji̍t su-liām lí
等何時再相見
tán hô-sî tsài sio-kìnn
好好的來團圓
hó-hó ê lâi thuân-înn
免予我悽慘
bián hōo guá tshi-tshám
來唱著斷腸詩
lâi tshiùnn tio̍h tuān-tiông-si
想著環境來阻礙
siūnn-tio̍h khuân-kíng lâi tsóo-gāi
無疑來分離
bô-gî lâi hun-lî
敢誠實阮運命
kám tsiânn-si̍t gún ūn-miā
啊~啊~你是在哪裡
ah~ah~ lí sī tsāi ná-lí

Find more lyrics at ※ Mojim.com
咱兩人來離開
lán nn̄g-lâng lâi lī-khui
敢是天註定
kám-sī thinn tsù-tiānn
好鴛鴦心相愛
hó uan-iunn sim siong-ài
毋相信天安排
m̄ siong-sìn thinn an-pâi
愛情是真偉大
ài-tsîng sī tsin uí-tāi
無驚人阻礙
bô kiann lâng tsóo-gāi
哪著叫阮來忍耐
ná-tio̍h kiò gún lâi jím-nāi
分離的悲哀
hun-lî ê pi-ai
那受氣那傷悲
ná siūnn-khì ná siong-pi
啊~啊~你是在哪裡
ah~ah~ lí sī tsāi ná-lí

雖然是咱離開
sui-jiân sī lán lī-khui
你在阮心裡
lí tsāi gún sim-lí
你的聲你的影
lí ê siann lí ê iánn
永遠是無離開
íng-uán sī bô lī-khui
在夢中來相見
tsāi bāng-tiong lâi sio-kìnn
你我結相隨
lí guá kiat sio-suî
哪知夢醒看無人
ná tsai bāng-tshínn khuànn-bô lâng
只有阮一人
tsí-ū gún tsi̍t-lâng
也無聲也無影
iā bô-siann iā bô-iánn
啊~啊~你是在哪裡
ah~ah~ lí sī tsāi ná-lí

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen