Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 我有一句話

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

我有一句話

Lyricist:陳達儒
Composer:侯賜泉

我有一句話 想要對你表明
我的心肝內 為你相思袂清
若是要求愛 恐驚你肯或不肯
想你的人影 不時在阮目睭前

我有一句話 想要對你講起
想著真歹勢 見面講天講地
若是老實講 不知受氣無受氣
進退真兩難 空思亂想到半暝

我有一句話 想要對你參考
不知你心內 這久感覺如何
若是有決心 希望永久要相好
請你講一句 不免害阮憨憨慒--------------------------------------------Lyricist:陳達儒
Composer:侯賜泉

《我有一句話》Guá Ū Tsi̍t-kù Uē
文夏 Bûn-hā

我有一句話
guá ū tsi̍t-kù uē
想欲對你表明
siūnn-beh tuì lí piáu-bîng
我的心肝內
guá ê sim-kuann-lāi
為你相思袂清
uī lí siunn-si bē tshing

若是欲求愛
nā-sī beh kiû-ài
恐驚你肯抑毋肯
khióng-kiann lí khíng ia̍h m̄-khíng
Find more lyrics at ※ Mojim.com
想你的人影
siūnn lí ê lâng-iánn
不時在阮目睭前
put-sî tsāi gún ba̍k-tsiu tsîng

我有一句話
guá ū tsi̍t-kù uē
想欲對你講起
siūnn-beh tuì lí kóng-khí
想著真歹勢
siūnn tio̍h tsin pháinn-sè
見面講地講天
kìnn-bīn kóng- tē kóng-thinn

若是老實講
nā-sī láu-si̍t kóng
毋知受氣無受氣
m̄-tsai siū-khì bē siū-khì
進退真兩難
tsìn-thè tsin lióng-lân
空思亂想到半暝
khang-su luān-siūnn kàu puànn-mî

我有一句話
guá ū tsi̍t-kù uē
想欲對你參考
siūnn-beh tuì lí tsham-khó
毋知你心內
m̄-tsai lí sim-lāi
遮久感覺如何
tsiah-kú kám-kak jû-hô

若是有決心
nā-sī ū kuat-sim
希望永久欲相好
hi-bāng íng-kiú beh siong-hó
請你講一句
tshiánn lí kóng--tsi̍t-kù
毋免害阮戇戇慒
m̄-bián hāi gún gōng-gōng tso

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen