Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 桃花戀

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

桃花戀

Lyricist:愁人
Arranger:莊啟勝

猶原妳 也是一個 普通的女性~ 我就來行 我的路途 自由的生活~
你也嘸免 對我擱辯解的好啦~像妳這個 路邊野花~
怎樣有真情 或是真愛~隨在妳的 隨在妳的~
總是在路邊撿的 一個戀夢~

我來飲 若是醉倒 妳也免掛意~多話免講 也免管我 妳是去的人~
無情的人 今夜是最後的暗暝 ~像妳這個 薄情的人~
怎樣會知影 我的心內~ 隨在妳的 隨在妳的~
總是在路邊撿的 一個戀夢~

裝笑容 想要離開 怎會流目屎~天頂的星 嘸通看我 嘸通笑著我~
今夜若哮 也袂得洗了我的心~ 像妳桃花 水性的人~
到現在我也 無塊留戀~ 隨在妳的 隨在妳的~
總是在路邊撿的 一個戀夢~------------------------------------------
14222/《桃花戀》Thô-hue Luân
文夏Bûn-hā

猶原你也是一个
iu-guân lí iā-sī tsi̍t-ê
普通的女性
phóo-thong ê lú-sìng
我就來行我的路途
guá tsiū lâi kiânn guá ê lōo-tôo
自由的生活
tsū-iû ê sing-ua̍h
你也毋免
lí iā m̄-bián
對我閣辯解的
tuì guá koh piān-kái--ê
好啦像你這个
hó--lah tshiūnn lí tsit ê
路邊野花
lōo-pinn iá-hue
怎樣有真情
tsuánn-iūnn ū tsin-tsîng
抑是真愛
ia̍h-sī tsin-ài
隨在你的
suî-tsāi lí ê
隨在你的
suî-tsāi lí ê
總是在路邊
tsóng-sī tsāi lōo-pinn
抾的一个戀夢
khioh--ê tsi̍t-ê luân-bāng

我來啉
guá lâi lim
若是醉倒
nā-sī tsuì tó
Find more lyrics at ※ Mojim.com
你也免掛意
lí iā bián kuà-ì
加話免講
ke-uē bián-kóng
也免管我
iā bián kuán guá
你是去的人
lí sī khì ê lâng
無情的人
bô-tsîng ê lâng
今夜是
kim-iā sī
最後的暗暝
tsuè-āu ê àm-mî
像你這个
tshiūnn lí tsit ê
薄情的人
po̍k-tsîng ê lâng
怎樣會知影
tsuánn-iūnn ē tsai-iánn
我的心內
guá ê sim-lāi
隨在你的
suî-tsāi lí ê
隨在你的
suî-tsāi lí ê
總是在路邊
tsóng-sī tsāi lōo-pinn
抾的一个戀夢
khioh--ê tsi̍t-ê luân-bāng

裝笑容
tsng tshiò-iông
想欲離開
siūnn-beh lī-khui
怎會流目屎
tsuánn ē lâu ba̍k-sái
天頂的星
thinn-tíng ê tshinn
毋通看我
m̄-thang khuànn guá
毋通笑著我
m̄-thang tshiò tio̍h guá
今夜若吼
kim-iā nā háu
也袂得洗了我的心
iā buē-tit sé liáu guá ê sim
像你桃花水性的人
tshiūnn lí thô-hue tsuí-sìng ê lâng
到現在我也無地留戀
kàu hiān-tsāi guá iā bô-tè liû-luân
隨在你的
suî-tsāi lí ê
隨在你的
suî-tsāi lí ê
總是在路邊
tsóng-sī tsāi lōo-pinn
抾的一个戀夢
khioh--ê tsi̍t-ê luân-bāng

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen