Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 青春的行船人

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

青春的行船人

Lyricist:愁人
Composer:日本曲

紅色的上衣乎海風吹吹來
可愛的港都呀愛人呀再會
離別後再會時定作船長來
青春的瑪都露斯啊...前途真光明

離別時在船頂提帽搖搖弄
少年的朋友啊保重ㄟ再會
相會時有送品帶回袂給妳
悲情的瑪都露斯啊...青春正當時

絲麻的瑪步拉掛在阮肩頭
歌聲也帶悲哀再會啦再會
月光暝惦船頂思念阮故鄉
初戀的瑪都露斯啊...前途隨風浪------------------------------------------
14238/《青春的行船人》Tshing-tshun ê Kiânn-tsûn-lâng
文夏Bûn-hā

紅色的ジアケツ(jacket)
âng-sik ê jiaketsu
予海風吹吹來
hōo hái-hong tshue-tshue--lâi
可愛的港都啊
khó-ài ê káng-too--ah
愛人啊再會
ài-jîn--ah tsài-huē
離別後再會時
lî-pia̍t āu tsài-huē sî
定做船長來
tiānn tsuè tsûn-tiúnn lâi
Find more lyrics at ※ Mojim.com
青春的マドロス啊(matroos/船員)
tshing-tshun ê madorosu--ah
前途真光明
tsiân-tôo tsin kong-bîng

離別時在船頂
lî-pia̍t sî tsāi tsûn-tíng
提帽仔搖搖弄
the̍h bō-á iô-iô lāng
少年的朋友啊
siàu-liân ê pîng-iú--ah
保重會再會
pó-tiōng ē tsài-huē
相會時有送品
siong-huē sî ū sàng-phín
帶回欲予你
tài huê beh hōo lí
悲情的マドロス啊
pi-tsîng ê madorosu--ah
青春正當時
tshing-tshun tsiànn-tong-sî

縞的マフラー(muffler/scarf)
shima ê mafuraa
掛在阮肩頭
kuà tsāi gún king-thâu
歌聲也帶悲哀
kua-siann iā tài pi-ai
再會啦再會
tsài-huē--lah tsài-huē
月光暝踮船頂
ge̍h-kng-mî tiàm tsûn-tíng
思念阮故鄉
su-liām gún kòo-hiong
初戀的マドロス啊
tshoo-luân ê madorosu--ah
前途隨風浪
tsiân-tôo suî hong lōng

  1. Special thanks to 8836 for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen