Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 我的小家庭

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

我的小家庭

Lyricist:愁人
亞洲唱片音樂出版

舉頭看見黃昏的天 點點星光照落來
這條小路是通咱的 可愛家庭的小路
雖然是真正小間 不過快樂又美麗
充滿着你我雙人 愛情的所在
風吹微微歌聲甜蜜 幸福咱的小家庭

舉頭看見黃昏的天 點點星光照落來
這條小路是通咱的 可愛家庭的小路
雖然是真正小間 不過快樂又美麗
充滿着你我雙人 愛情的所在
風吹微微歌聲甘蜜 幸福咱的小家庭------------------------------------------
15928/《我的小家庭》Guá ê Sió Ka-tîng
文夏Bûn-hā

攑頭看見黃昏的天
Find more lyrics at ※ Mojim.com
gia̍h-thâu khuànn-kìnn hông-hun ê thinn
點點星光照落來
tiám-tiám tshinn-kng tsiò--lo̍h-lâi
這條小路是
tsit tiâu sió-lōo sī
迵咱的可愛家庭的小路
thàng lán ê khó-ài ka-tîng ê sió-lōo

雖然是真正細間
sui-jiân sī tsin-tsiànn sè-king
不過快樂又美麗
put-kò khuài-lo̍k iū bí-lē
充滿著你我雙人
tshiong-buán tio̍h lí guá siang-lâng
愛情的所在
ài-tsîng ê sóo-tsāi

風吹微微
hong tshue bî-bî
歌聲甜蜜
kua-siann tinn-bi̍t
幸福咱的小家庭
hīng-hok lán ê sió ka-tîng

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen