Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 快樂的行船人

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

快樂的行船人

Lyricist:莊啟勝
Arranger:永田

若想要生活在海面 來做著行船的人
不管東西的海水 南北的大海洋
清涼的海風吹來 海鳥也做伴
阮就是不驚孤單 快樂行船的人

船若是駛去到異鄉 上陸遊賞的街市
紅燈青燈的酒家 解消阮身勞苦
美麗的姑娘伴阮 快樂的晚暝
阮就是不驚孤單 快樂行船的人

不時的浮搖在海面 愈搖著愈有勇氣
大海是我的故鄉 船頂是阮家庭
一切的希望只是 無盡的航路
阮就是不驚孤單 快樂行船的人------------------------------------------
14237/《快樂的行船人》Khuài-lo̍k ê Kiânn-tsûn-lâng
文夏Bûn-hā

若想欲生活在海面
nā siūnn-beh sing-ua̍h tsāi hái-bīn
來做著行船的人
lâi tsuè tio̍h kiânn-tsûn ê lâng
毋管東西的海水
m̄-kuán tang-sai ê hái-tsuí
南北的大海洋
lâm-pak ê tuā hái-iûnn
清涼的海風吹來
tshing-liâng ê hái-hong tshue--lâi
海鳥也做伴
hái-tsiáu iā tsuè-phuānn
Find more lyrics at ※ Mojim.com
阮就是毋驚孤單
gún tsiū-sī m̄-kiann koo-tuann
快樂行船的人
khuài-lo̍k kiânn-tsûn ê lâng

船若是駛去到異鄉
tsûn nā-sī sái khì kàu ī-hiong
上陸遊賞的街市
tsiūnn-lio̍k iû-sióng ê ke-tshī
紅燈青燈的酒家
âng-ting tshinn-ting ê tsiú-ka
解消阮心勞苦
kái-siau gún sim lô-khóo
美麗的姑娘伴阮
bí-lē ê koo-niû phuānn gún
快樂的暗暝
khuài-lo̍k ê àm-mî
阮就是毋驚孤單
gún tsiū-sī m̄-kiann koo-tuann
快樂行船的人
khuài-lo̍k kiânn-tsûn ê lâng

不時咧浮搖在海面
put-sî teh phû-iô tsāi hái-bīn
愈搖就愈有勇氣
jú iô tiō jú ū ióng-khì
大海是我的故鄉
tuā-hái sī guá ê kòo-hiong
船頂是阮家庭
tsûn-tíng sī gún ka-tîng
一切的希望
it-tshè ê hi-bāng
只是無盡的帆路
tsí-sī bô-tsīn ê phâng-lōo
阮就是毋驚孤單
gún tsiū-sī m̄-kiann koo-tuann
快樂行船的人
khuài-lo̍k kiânn-tsûn ê lâng

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen