Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 行船人的情歌

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

行船人的情歌

可愛的港都 思念的彼個人
離開已經過變年
明日是快樂的 入港的日子
阮就是行船的人 夜夜惦船頂
唱出來甘蜜的 南國的情歌

懷念的窗邊 初相會彼一暝
想著感是真可愛
今夜若提酒杯 和你來酒醉
阮就來放船的錠 放在伊身軀
月光也照落來 倆人的窗邊

離開彼一暝 夜茫霧罩港邊
看起孤單伊一個
流珠淚送著阮 可愛的目睭
加添阮心的悲傷 鑼聲真悲哀
留起著青春夢 阮的船要開------------------------------------------
14236/《行船人的情歌》Kiânn-tsûn-lâng ê Tsîng-kua
文夏Bûn-hā

可愛的港都
khó-ài ê káng-too
思念的彼个人
su-liām ê hit ê lâng
離開已經過半年
lī-khui í-king kè puànn-nî
明日是快樂的
bîng-ji̍t sī khuài-lo̍k ê
入港的日子
ji̍p-káng ê ji̍t-tsí
阮就是行船的人
gún tsiū-sī kiânn-tsûn ê lâng
夜夜踮船頂
iā-iā tiàm tsûn-tíng
唱出來甘蜜的
Find more lyrics at ※ Mojim.com
tshiùnn tshut-lâi kam-bi̍t ê
南國的情歌
lâm-kok ê tsîng-kua

懷念的窗邊
huâi-liām ê thang-pinn
初相會彼一暝
tshoo siong-huē hit tsi̍t-mî
想著敢是真可愛
siūnn-tio̍h kám-sī tsin khó-ài
今夜若提酒杯
kim-iā nā the̍h tsiú-pue
佮你來酒醉
kah lí lâi tsiú-tsuì
阮就來放船的碇
gún tsiū lâi pàng tsûn ê tiānn
放在伊身軀
pàng tsāi i sin-khu
月光也照落來
ge̍h-kng iā tsiò--lo̍h-lâi
兩人的窗邊
nn̄g-lâng ê thang-pinn

離開彼一暝
lī-khui hit tsi̍t-mî
夜雺霧罩港邊
iā bông-bū tà káng-pinn
看起孤單伊一个
khuànn khí koo-tuann i tsi̍t-ê
流珠淚送著阮
lâu tsu-luī sàng tio̍h gún
可愛的目睭
khó-ài ê ba̍k-tsiu
加添阮心的悲傷
ka-thiam gún sim ê pi-siong
鑼聲真悲哀
lô-siann tsin pi-ai
留起著青春夢
lâu khí tio̍h tshing-tshun bāng
阮的船欲開
gún ê tsûn beh khui

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen