Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 我的行船人

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

我的行船人

不時在港墘 看見 船要開
給阮思念伊 初戀彼個人
那親像要出去散步彼一樣
放..阮 孤..單 離去伊一人
給阮心稀微
等待著心愛的瑪都露斯 彼個人

紅色的花蕊 熱情 的玫瑰
插在JANBA的 胸前彼個人
那親像多情的小女兒一樣
心..內 總..是 有情的男性
每日在港墘
等待著心愛的瑪都露斯 彼個人

港邊的惜別 無聊 彼一暝
流來的歌聲 聽著心悲哀
那親像隨時要回來彼一樣
輕..輕 搖..手 消失彼個人
真是好男兒
等待著心愛的瑪都露斯 彼個人------------------------------------------
14228/《我的行船人》Guá ê Kiânn-tsûn-lâng
文夏Bûn-hā

不時在港墘
put-sî tsāi káng-kînn
看見船欲開
khuànn-kìnn tsûn beh khui
予阮思念伊
hōo gún su-liām i
初戀彼个人
tshoo-luân hit ê lâng
若親像
ná-tshin-tshiūnn
欲出去散步彼一樣
beh tshut-khì sàn-pōo hit tsi̍t-iūnn
放阮孤單
pàng gún koo-tuann
離去彼个人
lî khì i hit ê lâng
予阮心稀微
hōo gún sim hi-bî
等待著心愛的
tán-thāi tio̍h sim-ài ê
Find more lyrics at ※ Mojim.com
ma-tóo-lóo-suh彼个人(matroos/マドロス/船員)
ma-tóo-lóo-suh hit ê lâng

紅色的花蕊
âng-sik ê hue-luí
熱情的玫瑰
jia̍t-tsîng ê muê-kuì
插在jiàn-bah的胸前(jumper, 膨紗衫,裘仔)
tshap tsāi jiàn-bah ê hing-tsîng
彼个人
hit ê lâng
若親像
ná-tshin-tshiūnn
多情的小女兒一樣
to-tsîng ê sió lú-jî tsi̍t-iūnn
心內總是
sim-lāi tsóng-sī
有情的男性
ū-tsîng ê lâm-sìng
每日在港墘
muí-ji̍t tsāi káng-kînn
等待著心愛的
tán-thāi tio̍h sim-ài ê
ma-tóo-lóo-suh彼个人
ma-tóo-lóo-suh hit ê lâng

港邊的惜別
káng-pinn ê sioh-pia̍t
無聊彼一暝
bô-liâu hit tsi̍t-mî
流來的歌聲
lâu lâi ê kua-siann
聽著心悲哀
thiann-tio̍h sim pi-ai
若親像
ná-tshin-tshiūnn
隨時欲回來彼一樣
suî-sî beh huê-lâi hit tsi̍t-iūnn
輕輕搖手
khin-khin iô-tshiú
消失彼个人
siau-sit hit ê lâng
真是好男兒
tsin sī hó lâm-jî
等待著心愛的
tán-thāi tio̍h sim-ài ê
ma-tóo-lóo-suh彼个人
ma-tóo-lóo-suh hit ê lâng

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen