Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 再來的港都

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

再來的港都

港邊的海鳥是 我的好朋友
妳我的好情意 作會拆分離
到底妳去叨位 心愛的小姐
掂酒家彼時來 忘記的煙斗
無疑來變成著 留念的送品

若講是一夜的 短短的情份
為怎樣再想起 難忘妳形影
妳敢是講要等 我的返來時
緊緊來收起著 心內要出帆
這就是真正的 我的初戀啦

夜茫霧罩港邊 引我心憂悶
孤單若提酒杯 加添心傷悲
伊就是酒家的 可憐的女兒
伊這時猶原來 為我地流淚
唱出著悲哀的 流浪的歌詩------------------------------------------
14226/《再來的港都》Tsài Lâi ê Káng-too
文夏Bûn-hā

港邊的海鳥
káng-pinn ê hái-tsiáu
是我的好朋友
sī guá ê hó-pîng-iú
你我的好情意
lí guá ê hó tsîng-ì
怎會拆分離
tsuánn ē thiah hun-lî
到底你去佗位
tàu-té lí khì tó-uī
心愛的小姐
sim-ài ê sió-tsiá
踮酒家彼時
tiàm tsiú-ka hit-sî
來袂記的薰斗
lâi bē-kì ê hun-táu
無疑來變成著
bô-gî lâi piàn-sîng tio̍h
Find more lyrics at ※ Mojim.com
留念的送品
liû-liām ê sàng-phín

若講是一夜的
nā-kóng sī tsi̍t-iā ê
短短的情份
tuán-tuán ê tsîng-hūn
為怎樣再想起
uī-tsuánn-iūnn tsài siūnn-khí
難忘你形影
lân-bōng lí hîng-iánn
你敢是講
lí kám-sī kóng
欲等我的轉來時
beh tán guá ê tńg--lâi sî
緊緊來收起著心內
kín-kín lâi siu-khí tio̍h sim-lāi
欲出帆
beh tshut-phâng
這就是真正的
tsit tsiū-sī tsin-tsiànn ê
我的初戀啦
guá ê tshoo-luân--lah

夜雺霧罩港邊
iā bông-bū tà káng-pinn
引我心憂悶
ín guá sim iu-būn
孤單若提酒杯
koo-tuann nā the̍h tsiú-pue
加添心傷悲
ka-thiam sim siong-pi
伊就是酒家的
i tsiū-sī tsiú-ka ê
可憐的女兒
khó-liân ê lú-jî
伊這時猶原來
i tsit-sî iu-guân lâi
為我咧流淚
uī guá teh lâu luī
唱出著悲哀的
tshiùnn-tshut tio̍h pi-ai ê
流浪的歌詩
liû-lōng ê kua-si

  1. Special thanks to 小辣椒 for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: 采盈音樂頻道 W.B. Chen