Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 黃昏的橋頂

文夏



Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

黃昏的橋頂

黃昏的日頭落山 站在橋頂看無影
約束的橋頂相會 怎樣無照畫
給我來等伊歸埔 害我無心晟
感忘記彼當時的 你講真愛我
手牽手滿面笑容 相娶行

看起著彼個小姐 遮著雨傘橋頂行
自彼日離開了後 怎樣都無影
跑偎去叫伊的名 伊也不應我
也不敢責備着伊 無照約束行
顛倒來對阮愁容 做伊行

小姐你若是愛我 為著怎樣都無影
不倘來心神無定 給我心苦痛
最好是希望咱的 愛情無變卦
像彼時跟你相會 快樂唸情歌
戀花開兩人笑容 相娶行



------------------------------------------




《黃昏的橋頂》Hông-hun ê Kiô-tíng
文夏Bûn-hā

黃昏的日頭落山
hông-hun ê ji̍t-thâu lo̍h-suann
踮在橋頂看無影
tiàm-tsāi kiô-tíng khuànn-bô iánn
約束的橋頂相會
iok-sok ê kiô-tíng siong-huē
怎樣無照話
tsuánn-iūnn bô tsiàu uē
予我來等伊規晡
hōo guá lâi tán i kui-poo
害我無心情
hāi guá bô-sim-tsiânn
敢袂記彼當時的
kám buē-kì hit-tong-sî ê
你講真愛我
lí kóng tsin ài guá
手牽手
tshiú khan-tshiú
滿面笑容
Find more lyrics at ※ Mojim.com
muá-bīn tshiò-iông
相𤆬行
sio-tshuā kiânn

看起著彼个小姐
khuànn khí tio̍h hit ê sió-tsiá
遮著雨傘橋頂行
jia tio̍h hōo-suànn kiô-tíng kiânn
自彼日離開了後
tsū hit-ji̍t lī-khui liáu-āu
怎樣攏無影
tsuánn-iūnn lóng bô-iánn
走倚去叫伊的名
tsáu uá khì kiò i ê miâ
伊也毋應我
i iā m̄ ìn guá
也毋敢責備著伊
iā m̄-kánn tsik-pī tio̍h i
無照約束行
bô tsiàu iok-sok kiânn
顛倒來對阮愁容
tian-tò lâi tuì gún tshiû-iông
做伊行
tsò i kiânn

小姐你若是愛我
sió-tsiá lí nā-sī ài guá
為著怎樣攏無影
uī-tio̍h tsuánn-iūnn lóng bô-iánn
毋通來心神袂定
m̄-thang lâi sim-sîn buē-tiānn
予我心苦疼
hōo guá sim khóo-thiànn
最好是希望
tsuè-hó sī hi-bāng lán ê
咱的愛情無變卦
ài-tsîng bô piàn-kuà
像彼時佮你相會
tshiūnn hit-sî kah lí siong-huē
快樂唸情歌
khuài-lo̍k liām tsîng-kua
戀花開兩人笑容
luân-hue khui nn̄g-lâng tshiò-iông
相𤆬行
sio-tshuā kiânn

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen