Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 夜芙蓉 > 我的愛叫心痛

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

我的愛叫心痛

Lyricist:談詩玲
Composer:談詩玲
Arranger:張振杰

窗外又擱是毛毛小雨 想起曾經咱的戀情
你無情無義 無代念舊情 放手來離開
我拆破喉嚨叫你名字 你消失雲煙天邊
我痴情一生 只有是夢中去

心痛痛是無人知 心酸酸擱哭無目屎
Find more lyrics at ※ Mojim.com
心驚驚你心狠手辣 走天涯…嗨
心痛痛是無人知 心酸酸擱哭無目屎
心驚驚你永遠消失 是你…我的愛

我的愛 叫做心痛 哈…我的愛[ti:我的愛叫心痛]
[ar:談詩玲]
[al:夜芙蓉]
[by:CM-FANG]

[00:03.00]《我的愛叫心痛》
[00:06.50]《原唱:談詩玲》
[00:10.00]《專輯:夜芙蓉》
[00:13.50]《發行:2021-08》
[00:17.00]《詞曲:談詩玲》
[00:20.50]《Arranger:張振杰》
[00:24.00]《LRC:CM-FANG》
[00:28.20]★☆◆☆
[00:30.77]~窗外~又擱~是
[00:33.28]毛毛小雨~
[00:34.94]想~起曾~經咱的戀情
[00:37.69]~你無情無義~
[00:39.90]~無代念舊情~
[00:41.79]放~手來~離開~
[00:44.49]~我拆~破喉~嚨叫你名字
[00:48.11]~你消失雲煙~天~邊~
[00:51.42]~我痴~情一~生
[00:53.88]只有是夢~中~去~~~
[00:58.17]~心痛痛是嘸~人~~知
[01:01.76]~心酸酸擱哭沒目~~屎~
[01:05.15]~心驚驚你心狠手~辣~
[01:08.32]走~天涯~~~~
[01:11.97]~心痛痛是嘸~人~~知
[01:15.51]~心酸酸擱哭沒目~~屎~
[01:19.03]~心驚驚你永遠消~失~
[01:22.37]~是你~~~我~的愛~
[01:27.41]~~《我的愛叫心痛》
[01:33.19]《原唱:談詩玲》
[01:36.61]《專輯:夜芙蓉》
[01:40.11]《發行:2021-08》
[01:43.66]《詞曲:談詩玲》
[01:47.16]《Arranger:張振杰》
[01:50.66]《LRC:CM-FANG》
[01:53.86]★☆◆☆
[01:56.50]~窗外~又擱~是
[01:58.94]毛毛小雨~
[02:00.63]想~起曾~經咱的戀情
[02:03.39]~你無情無義~
[02:05.04]~無代念舊情~
[02:07.44]放~手來~離開~
[02:10.14]~我拆~破喉~嚨叫你名字
[02:13.80]~你消失雲煙~天~邊~
[02:17.02]~我痴~情一~生
[02:19.45]只有是夢~中~去~~~
[02:23.94]~心痛痛是嘸~人~~知
[02:27.37]~心酸酸擱哭沒目~~屎~
[02:30.90]~心驚驚你心狠手~辣~
[02:34.07]走~天涯~~~~
[02:37.61]~心痛痛是嘸~人~~知
[02:41.00]~心酸酸擱哭沒目~~屎~
[02:44.47]~心驚驚你永遠消~失~
[02:47.91]~是你~~~我~的愛~
[02:52.89]~~《我的愛叫心痛》
[02:55.35]《原唱:談詩玲》
[02:58.16]~心痛痛是嘸~人~~知
[03:01.94]~心酸酸擱哭沒目~~屎~
[03:05.01]~心驚驚你心狠手~辣~
[03:08.32]走~天涯~~~~
[03:11.92]~心痛痛是嘸~人~~知
[03:15.57]~心酸酸擱哭沒目~~屎~
[03:18.81]~心驚驚你永遠消~失~
[03:22.21]~是你~~~我~的愛~
[03:27.41]~~我~的愛~~~
[03:32.44]叫~做心~痛~
[03:35.11]哈~我~的愛~~~
[03:39.23]《我的愛叫心痛》
[03:42.62]《原唱:談詩玲》
[03:47.15]《LRC:CM-FANG》
[03:50.36]《2021/10/26》
[03:52.81]


------------------------------------------
16190/《我的愛叫心疼》Guá ê Ài Kiò Sim-thiànn
談詩玲Tâm Si-lîng

窗外
thang-guā
又閣是毛毛小雨
iū-koh sī mn̂g-mn̂g sió-hōo
想起曾經咱的戀情
siūnn-khí tsan-king lán ê luân-tsîng
你無情無義
lí bô-tsîng bô-gī
無帶念舊情
bô tài-liām kū-tsîng
放手來離開
pàng-tshiú lâi lī-khui

我拆破嚨喉
guá thiah-phuà nâ-âu
叫你名字
kiò lí miâ-jī
你消失雲煙天邊
lí siau-sit hûn-ian thinn-pinn
我痴情一生
guá tshi-tsîng it-sing
只有是夢中去
tsí-ū sī bāng-tiong khì

心疼疼
sim thiànn-thiànn
是無人知
sī bô-lâng tsai
心酸酸
sim sng-sng
閣哭無目屎
koh khàu bô ba̍k-sái
心驚驚
sim kiann-kiann
你心雄手辣走天涯
lí sim hiông tshiú lua̍h tsáu thian-gâi

心疼疼
sim thiànn-thiànn
是無人知
sī bô-lâng tsai
心酸酸
sim sng-sng
閣哭無目屎
koh khàu bô ba̍k-sái
心驚驚
sim kiann-kiann
你永遠消失
lí íng-uán siau-sit
是你
sī lí
我的愛
guá ê ài
---

我的愛
guá ê ài
叫做心疼
kiò-tsuè sim-thiànn
哈~我的愛
hah~ guá ê ài

  1. Special thanks to Hsiung for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to KT W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen