Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 大阪小雨 > 有愛有痛

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

有愛有痛

Lyricist:談詩玲
Composer:談詩玲

今夜的酒使人孤單
一嘴栽落痴心畏寒
斟落杯底,浮出形影
用性命搏啊不知驚

愛你愈深心愈痛
刀槍做路甘願陪你走
愈欲珍惜愈軟汫
情詩用筆剖心肝
啊~有愛,啊啊~有痛
意中人鹹酸苦澀你甘知影

今夜的酒使人孤單
一嘴栽落痴心畏寒
斟落杯底,浮出形影
用性命搏啊不知驚

愛你愈深心愈痛
刀槍做路甘願陪你走
愈欲珍惜愈軟汫
情詩用筆剖心肝
啊~有愛,啊啊~有痛
意中人鹹酸苦澀你甘知影

愛你愈深心愈痛
刀槍做路甘願陪你走
愈欲珍惜愈軟汫
情詩用筆剖心肝
啊~有愛,啊啊~有痛
意中人鹹酸苦澀你甘知影------------------------------------------6537/《有愛有疼》Ū Ài Ū Thiànn
Find more lyrics at ※ Mojim.com
談詩玲Tâm Si-lîng

今夜的酒使人孤單
kin-iā ê tsiú sú-lâng koo-tuann
一喙栽落
tsi̍t-tshuì tsai--lo̍h
痴心畏寒
tshi-sim uì-kuânn
斟落杯底
thîn lo̍h pue-té
浮出形影
phû tshut hîng-iánn
用性命跋
iōng sìnn-miā pua̍h
曷毋知驚
a̍h m̄-tsai kiann

愛你愈深心愈疼
ài lí jú tshim sim jú thiànn
刀槍做路
to-tshiunn tsuè lōo
甘願陪你行
kam-guān puê lí kiânn
愈欲珍惜愈軟汫
jú beh tin-sioh jú nńg-tsiánn
情詩用筆破心肝
tsîng-si iōng pit phuà sim-kuann

啊~有愛
ah~ ū ài
啊~有疼
ah~ ū thiànn
意中人
ì-tiong-jîn
鹹酸苦澀
kiâm-sng khóo-siap
你敢知影
lí kám tsai-iánn

  1. Special thanks to Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen