Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 大阪小雨 > 憨甲這呢真

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

憨甲這呢真

Lyricist:鄭喬安
Composer:鄭喬安

酸冷風鑽心肝,咱的情只袸一張空白紙
欲哭無聲,風中誓言無靠岸,綿綿的約束也無卡紙

無情的無情的話句句像針威
昔日戀夢已經冷吱吱
問天地,問愛情,癡心換磋心
啊~怪阮憨甲這呢真,放乎袂記啦,放過自己

酸冷風鑽心肝,咱的情只袸一張空白紙
欲哭無聲,風中誓言無靠岸,綿綿的約束也無卡紙

無情的無情的話句句像針威
Find more lyrics at ※ Mojim.com
昔日戀夢已經冷吱吱
問天地,問愛情,癡心換磋心
啊~怪阮憨甲這呢真,放乎袂記啦,放過自己

無情的無情的話句句像針威
昔日戀夢已經冷吱吱
問天地,問愛情,癡心換磋心
啊~怪阮憨甲這呢真,放乎袂記啦,放過自己

[ti:憨甲這呢真]
[ar:談詩玲]
[al:大阪小雨]
[by:CM-FANG]

[00:03.88]《歌名:憨甲這呢真》
[00:07.56]《歌手:談詩玲》
[00:11.15]《專輯:大阪小雨》
[00:14.75]《詞曲:鄭喬安》
[00:19.73]《LRC:CM-FANG》
[00:24.29]★☆★☆
[00:28.85]酸~~冷風~鑽心~肝
[00:33.17]~~~~
[00:35.95]咱的情只袸一張空白紙
[00:40.10]~~~~
[00:42.96]欲~哭無~聲~
[00:45.70]~風中誓~言無靠岸~
[00:49.37]綿綿的~~約束
[00:52.21]~也無卡~紙~~~~
[00:57.52]~無情的~無情的話
[01:00.82]句~句像針威~~~
[01:04.37]~昔日戀夢已~經冷吱吱
[01:08.08]~~~~
[01:11.48]~問天地~問愛情
[01:14.72]~癡心換磋心~啊~
[01:18.39]怪~~阮憨~甲這呢真
[01:22.22]~~~~
[01:25.46]放乎~袂記啦放過自~己
[01:29.62]~~~~
[01:32.52]《歌名:憨甲這呢真》
[01:36.52]《歌手:談詩玲》
[01:40.02]《專輯:大阪小雨》
[01:43.52]★☆★☆
[01:46.52]酸~~冷風~鑽心~肝
[01:50.89]~~~~
[01:53.58]咱的情只袸一張空白紙
[01:57.84]~~~~
[02:00.57]欲~哭無~聲~
[02:03.42]~風中誓~言無靠岸~
[02:06.86]綿綿的~~約束
[02:09.88]~也無卡~紙~~~~
[02:15.13]~無情的~無情的話
[02:18.34]句~句像針威~~~
[02:22.07]~昔日戀夢已~經冷吱吱
[02:25.75]~~~~
[02:29.15]~問天地~問愛情
[02:32.45]~癡心換磋心~啊~
[02:35.97]怪~~阮憨~甲這呢真
[02:39.94]~~~~
[02:43.01]放乎~袂記啦放過自~己
[02:47.50]~~~~
[02:50.43]~無情的~無情的話
[02:53.74]句~句像針威~~~
[02:57.30]~昔日戀夢已~經冷吱吱
[03:01.15]~~~~
[03:04.38]~問天地~問愛情
[03:07.71]~癡心換磋心~啊~
[03:11.30]怪~~阮憨~甲這呢真
[03:15.30]~~~~
[03:18.05]放乎~袂記啦放過自~己
[03:22.60]~~~~
[03:25.73]《憨甲這呢真》
[03:28.76]《LRC:CM-FANG》
[03:32.17]《2019.09.07》
[03:35.43]------------------------------------------7040/《戇甲遮爾真》Gōng Kah Tsiah-nī Tsin
談詩玲Tâm Si-lîng

酸冷風鑽心肝
sng-líng-hong tsǹg sim-kuann
咱的情
lán ê tsîng
只賰一張空白紙
tsí tshun tsi̍t-tiunn khàng-pe̍h-tsuá
欲哭無聲
beh khàu bô-siann
風中誓言無靠岸
hong-tiong sè-giân bô khò-huānn
綿綿的約束
mî-mî ê iok-sok
也無較縒
iā bô-khah-tsua̍h

無情的無情的話
bô-tsîng ê bô-tsîng ê uē
句句像針揻
kù-kù tshiūnn tsiam ui
昔日戀夢
sik-ji̍t luân-bāng
已經冷吱吱
í-king líng-ki-ki

問天地
mn̄g thinn-tē
問愛情
mn̄g ài-tsîng
痴心換慼心
tshi-sim uānn tsheh-sim
啊~怪阮戇甲遮爾真
ah~ kuài gún gōng kah tsiah-nī tsin
放予袂記啦
pàng hōo buē-kì--lah
放過自己
pàng-kuè tsū-kí

  1. Special thanks to Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen