Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 大阪小雨 > 風中的愛情

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

風中的愛情

Lyricist:李海
Composer:官志明

想起你我 過去的彼段情
無人知影 阮的 心無奈
風中的愛情 尚驚風又來打斷線
才會來拒絕你 真心換無情

不一定這段戀情 已經來消失
無的確咱的相逢 注定今生未了情
心內的願望 珍惜美麗的風景
望你 甲我 來行逗陣------------------------------------------7301/《風中的愛情》Hong-tiong ê Ài-tsîng
談詩玲Tâm Si-lîng

想起你我
siūnn-khí lí guá
過去的彼段情
kuè-khì ê hit tuānn tsîng
無人知影
bô-lâng tsai-iánn
阮的心無奈
Find more lyrics at ※ Mojim.com
gún ê sim bô-nāi
風中的愛情
hong-tiong ê ài-tsîng
上驚風又來拍斷線
siōng kiann hong iū lâi phah-tn̄g suànn
才會來拒絕你
tsiah-ē lâi kī-tsua̍t lí
真心換無情
tsin-sim uānn bô-tsîng

無一定
bô-it-tīng
這段戀情
tsit tuānn luân-tsîng
已經來消失
í-king lâi siau-sit
無的確咱的相逢
bô-tik-khak lán ê siong-hông
註定今生未了情
tsù-tiānn kim-sing bī-liáu tsîng

心內的願望
sim-lāi ê guān-bāng
珍惜美麗的風景
tin-sioh bí-lē ê hong-kíng
望你佮我來行鬥陣
bāng lí kah guá-lâi kiânn tàu-tīn

  1. Special thanks to Hsiung for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen