Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 大阪小雨 > 一首情歌

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

一首情歌

Lyricist:黃一修
Composer:黃一修

思念你一人,想著過去的戀夢
咱合唱彼首歌,如今變成孤單

戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
心陣陣痛,雨落袂煞,目屎流哭出聲
月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山

思念你一人,想著過去的戀夢
咱合唱彼首歌,如今變成孤單

Find more lyrics at ※ Mojim.com
戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
心陣陣痛,雨落袂煞,目屎流哭出聲
月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山

戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
心陣陣痛,雨落袂煞,目屎流哭出聲
月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山
[00:00.46]談詩玲
[00:03.68]
[00:06.50]一首情歌
[00:10.60]
[00:14.51]Lyricist:黃一修
[00:16.70]Composer:黃一修
[00:18.98]
[00:23.45]思念你一人,想著過去的戀夢
[00:34.82]咱合唱彼首歌,如今變成孤單
[00:49.89]戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
[01:05.61]心陣陣痛,雨落袂煞,
[01:14.51]目屎流哭出聲
[01:21.63]月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山
[01:37.72]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[01:53.55]思念你一人,想著過去的戀夢
[02:05.51]咱合唱彼首歌,如今變成孤單
[02:20.61]戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
[02:36.07]心陣陣痛,雨落袂煞,
[02:44.60]目屎流哭出聲
[02:52.66]月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山
[03:07.63]戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
[03:23.32]心陣陣痛,雨落袂煞,
[03:31.73]目屎流哭出聲
[03:39.13]月娘出來,一個人影,
[03:46.42]你是我唯一的靠山
[03:56.79]~~~~~~~~~~~~~~~~~
------------------------------------------6536/《一首情歌》Tsi̍t-siú Tsîng-kua
談詩玲Tâm Si-lîng

思念你一人
su-liām lí tsi̍t-lâng
想著過去的戀夢
siūnn-tio̍h kuè-khì ê luân-bāng
咱合唱彼首歌
lán ha̍p-tshiùnn hit siú kua
如今變成孤單
jû-kim piàn-sîng koo-tuann

戀愛歌啊
luân-ài-kua--ah
無人來伴
bô-lâng lâi phuānn
一首情歌
tsi̍t-siú tsîng-kua
毋知按怎寫
m̄-tsai án-tsuánn siá
心陣陣疼
sim tsūn-tsūn thiànn
雨落袂煞
hōo lo̍h buē suah
目屎流
ba̍k-sái lâu
哭出聲
khàu tshut-siann

月娘出來
gue̍h-niû tshut--lâi
一个人影
tsi̍t-ê lâng-iánn
你是我唯一的靠山
lí sī guá uî-it ê khò-suann

  1. Special thanks to Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 荷心 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen