Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 返來啦咱的愛 > 一刀兩斷

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

一刀兩斷

Lyricist:石國人
Composer:黑仔
Arranger:Joey

話 講亦未完 一粒心已經冷又寒
情 遐呢困難 咱雙人的路已到站
我 愛你的心 到最後變成太貪婪
你無愛我 不如徹底 乎你成全
愛若是已經無希望 傷心換無采工
Find more lyrics at ※ Mojim.com
就愛看破 就愛心甘 就愛情願
心若是已經無希望 就祝福你的人
我無怨嘆 不再期待 嘸免心寒
無結局的愛 一刀兩斷
[ti:一刀兩斷]
[ar:談詩玲]
[al:返來啦咱的愛]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:一刀兩斷》
[00:05.00]《原唱:談詩玲》
[00:08.00]《專輯:返來啦咱的愛》
[00:11.50]《發行:2023-03》
[00:14.50]《Lyricist:石國人》
[00:17.50]《Composer:黑仔》
[00:20.50]《Arranger:Joey》
[00:23.45]◆☆◇☆
[00:26.78]話~講亦未完~
[00:29.49]一粒心已~經~冷又寒~
[00:32.61]☆情~遐呢困難~
[00:35.96]咱雙人的~路~已到站~
[00:39.38]☆我~愛你的心~
[00:42.64]到最後變~成太~貪婪~
[00:45.97]你無愛我~不如徹底~
[00:49.28]乎你~成全~~~
[00:52.72]愛若是已~經無~希望~
[00:55.88]☆傷心換無~采工~~
[01:00.11]就~愛看~破就~愛心~甘
[01:03.40]就~愛~~情~願~
[01:06.00]心若是已~經無~希望~
[01:09.39]☆就祝福你~的人~
[01:12.62]我無~怨嘆~不再~期待~
[01:15.94]嘸免~心寒~~~
[01:19.36]~無結~局~的愛~
[01:22.73]一刀兩~~斷~~
[01:26.87]《歌名:一刀兩斷》
[01:30.50]《原唱:談詩玲》
[01:33.86]《LRC:CM-FANG》
[01:36.86]◆☆◇☆
[01:40.10]話~講亦未完~
[01:42.65]一粒心已~經~冷又寒~
[01:46.01]☆情~遐呢困難~
[01:49.24]咱雙人的~路~已到站~
[01:52.84]☆我~愛你的心~
[01:55.94]到最後變~成太~貪婪~
[01:59.29]你無愛我~不如徹底~
[02:02.62]乎你~成全~~~
[02:05.98]愛若是已~經無~希望~
[02:09.29]☆傷心換無~采工~~
[02:13.43]就~愛看~破就~愛心~甘
[02:16.80]就~愛~~情~願~
[02:19.36]心若是已~經無~希望~
[02:22.68]☆就祝福你~的人~
[02:25.95]我無~怨嘆~不再~期待~
[02:29.37]嘸免~心寒~~~
[02:32.68]~無結~局~的愛~
[02:35.98]一刀兩~~斷~~
[02:40.19]《歌名:一刀兩斷》
[02:44.50]《原唱:談詩玲》
[02:47.50]《專輯:返來啦咱的愛》
[02:51.50]《發行:2023-03》
[02:54.50]《Lyricist:石國人》
[02:57.50]《Composer:黑仔》
[03:00.50]《Arranger:Joey》
[03:03.59]◆☆◇
[03:05.98]愛若是已~經無~希望~
[03:09.33]☆傷心換無~采工~~
[03:13.46]就~愛看~破就~愛心~甘
[03:16.85]就~愛~~情~願~
[03:19.32]心若是已~經無~希望~
[03:22.56]☆就祝福你~的人~
[03:25.91]我無~怨嘆~不再~期待~
[03:29.24]嘸免~心寒~~~
[03:32.60]~無結~局~的愛~
[03:35.96]一刀兩~~斷~~
[03:40.16]《歌名:一刀兩斷》
[03:44.00]《原唱:談詩玲》
[03:47.50]《LRC:CM-FANG》
[03:50.93]《2023/06/22》
[03:53.34]


------------------------------------------
21063/《一刀兩斷》It-to Lióng-tuān
談詩玲Tâm Si-lîng

話講猶未完
uē kóng iáu-buē uân
一粒心
tsi̍t-lia̍p sim
已經冷又寒
í-king líng iū hân
情遐爾困難
tsîng hiah-nī khùn-lân
咱雙人的路
lán siang-lâng ê lōo
已到站
í kàu-tsām
我愛你的心
guá ài lí ê sim
到最後變成太貪戀
kàu tsuè-āu piàn-sîng thài tham-luân
你無愛我
lí bô-ài guá
不如澈底予你成全
put-jû thiat-té hōo lí sîng-tsuân

愛若是已經無希望
ài nā-sī í-king bô hi-bāng
傷心換無彩工
siong-sim uānn bô-tshái-kang
著愛看破
tio̍h-ài khuànn-phuà
著愛心甘
tio̍h-ài sim kam
著愛情願
tio̍h-ài tsîng-guān

心若是已經無希望
sim nā-sī í-king bô hi-bāng
就祝福你的人
tiō tsiok-hok lí ê lâng
我無怨嘆
guá bô uàn-thàn
不再期待
put-tsài kî-thāi
毋免心寒
m̄-bián sim hân

無結局的愛
bô kiat-kio̍k ê ài
一刀兩斷
it-to lióng-tuān

  1. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen