Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 贏過人生 > 自古多情

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

自古多情

feat. 楊哲

Lyricist:石國人
Composer:石國人
Arranger:張振杰

男:楚楚面含羞 梨花心帶愁
妳的笑容 為誰人新變舊
女:自古多情 不免問理由
你對我的真心 就是所有

男:一生守護妳的情 愛妳的身魂
女:挽著你的手 男:不放妳獨愁
女:不甘對你有要求 男:攬妳暖身驅
Find more lyrics at ※ Mojim.com
合:人生有你不再新換舊

女:你問我心的歸處 寫治咱故事
男:傷心水面浮 不入咱的厝 真心的淚珠
女:訴盡咱往事 走過天地怨妒的遭遇
男:心愛的不免驚 用妳所有的溫柔
女:趕走傷心名 藏愛換心思
合:一生親像美麗的月娘
[ti:自古多情]
[ar:談詩玲&楊哲]
[al:贏過人生]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:自古多情》
[00:04.50]《原唱:談詩玲&楊哲》
[00:08.00]《專輯:贏過人生》
[00:10.50]《發行:2022-06》
[00:13.00]《詞曲:石國人》
[00:15.50]《Arranger:張振杰》
[00:18.00]《●男○女⊕合》
[00:20.52]◆☆◇
[00:24.11]●楚楚~面含~羞~
[00:27.45]~梨~花~心帶~愁~
[00:31.61]~妳的笑~容~
[00:33.42]~為誰~人新變~~舊~~
[00:39.13]○自古~~多~情~
[00:43.21]~不免~問理~由~~
[00:47.94]你~對我的~真心
[00:50.91]~就是所~~有~~
[00:54.79]●~一生守~護妳的情~
[00:59.79]☆愛~妳的~身~魂~
[01:02.88]○挽著你~的~手~
[01:06.90]●不~放妳~獨~愁~
[01:10.76]○~不甘對你有要~求~
[01:14.74]●攬妳暖~身~驅~
[01:18.64]⊕人生有你
[01:21.44]不再新~換舊~
[01:25.52]○~你問我心的歸~處~
[01:31.12]☆寫~治咱故~~事~
[01:34.04]●傷~心~水~面~浮~~
[01:39.08]不~入咱的~厝~
[01:42.29]~真心~的淚~珠~
[01:46.02]○訴~盡咱往~事~~
[01:50.86]走~過天地~
[01:52.81]怨妒的遭~~遇~
[01:57.31]●~心~愛~的不免~驚~
[02:01.72]用妳所~有~的溫~柔~
[02:06.47]○趕走傷心名~~
[02:10.51]藏~愛換心~思~
[02:14.50]⊕一~生親像美~麗~
[02:17.46]的~月~娘~~~~
[02:22.00]《歌名:自古多情》
[02:24.40]《原唱:談詩玲&楊哲》
[02:27.40]《專輯:贏過人生》
[02:29.70]《詞曲:石國人》
[02:32.00]《●男○女⊕合》
[02:34.31]◆☆◇
[02:37.06]●楚楚~面含~羞~
[02:41.19]~梨~花~心帶~愁~
[02:45.01]~妳的笑~容~
[02:47.02]~為誰~人新變~~舊~~
[02:52.74]○自古~~多~情~
[02:56.86]~不免~問理~由~~
[03:01.71]你~對我的~真心
[03:04.10]~就是所~~有~~
[03:07.52]●~一生守~護妳的情~
[03:12.64]☆愛~妳的~身~魂~
[03:16.49]○挽著你~的~手~
[03:20.46]●不~放妳~獨~愁~
[03:24.33]○~不甘對你有要~求~
[03:28.45]●攬妳暖~身~驅~
[03:32.04]⊕人生有你
[03:35.19]不再新~換舊~
[03:38.98]○~你問我心的歸~處~
[03:43.93]☆寫~治咱故~~事~
[03:47.98]●傷~心~水~面~浮~~
[03:52.80]不~入咱的~厝~
[03:55.75]~真心~的淚~珠~
[03:59.86]○訴~盡咱往~事~~
[04:04.70]走~過天地~
[04:06.55]怨妒的遭~~遇~
[04:10.57]●~心~愛~的不免~驚~
[04:15.43]用妳所~有~的溫~柔~
[04:19.56]○趕走傷心名~~
[04:24.27]藏~愛換心~思~
[04:27.51]⊕一~生親像美~麗~
[04:31.27]的~月~娘~~~~
[04:35.88]《歌名:自古多情》
[04:39.00]《原唱:談詩玲&楊哲》
[04:43.00]《LRC:CM-FANG》
[04:45.94]《2022/07/10》
------------------------------------------
18447/《自古多情》Tsū-kóo To-tsîng
談詩玲Tâm Si-lîng
楊哲Iûnn Tiat

男)
楚楚面含羞
tshóo-tshóo bīn hâm-siu
梨花心帶愁
lê-hua sim tài tshiû
你的笑容
lí ê tshiò-iông
為啥人新變舊
uī siánn-lâng sin piàn kū
女)
自古多情
tsū-kóo to-tsîng
毋免問理由
m̄-bián mn̄g lí-iû
你對我的真心
lí tuì guá ê tsin-sim
就是所有
tiō-sī sóo-ū

男)
一生守護你的情
it-sing siú-hōo lí ê tsîng
愛你的身魂
ài lí ê sin-hûn
女)
挽著你的手
buán tio̍h lí ê tshiú
男)
毋放你獨愁
m̄ pàng lí to̍k tshiû

女)
毋甘對你有要求
m̄-kam tuì lí ū iau-kiû
男)
攬你暖身軀
lám lí luán sin-khu
合)
人生有你
jîn-sing ū lí
不再新換舊
put-tsài sin uānn kū

女)
你問我心的歸處
lí mn̄g guá sim ê kui-tshù
寫佇咱故事
siá tī lán kòo-sū
男)
傷心水面浮
siong-sim tsuí-bīn phû
毋入咱的厝
m̄ ji̍p lán ê tshù

男)
真心的淚珠
tsin-sim ê luī-tsu
女)
訴盡咱往事
sòo tsīn lán óng-sū
行過天地怨妒的遭遇
kiânn kuè thinn-tē uàn-tòo ê tso-gū

男)
心愛的
sim-ài--ê
毋免驚
m̄-bián kiann
用你所有的溫柔
iōng lí sóo-ū ê un-jiû
女)
趕走傷心名
kuánn tsáu siong-sim miâ
藏愛換心思
tshàng ài uānn sim-su
合)
一生親像
it-sing tshin-tshiūnn
美麗的月娘
bí-lē ê gue̍h-niû

  1. Special thanks to Hsiung KT for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen