Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 返來啦咱的愛 > 返來啦咱的愛(& 楊哲)

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

返來啦咱的愛(& 楊哲)

民視 市井豪門 片頭曲

Lyricist:邱宏瀛
Composer:林榮進 · 黃麗美
Arranger:張振杰

男:舊年的燕子飛返來 因為伊思念一個所在
女:今年的花蕊真可愛 因為有春風疼惜關懷

男:層層疊疊的誤會可諒解 千萬不通永遠放心內
女:過去哭過傷心的目屎  合:呼伊啊慢慢流入大海

男:返來啦 咱的愛 女:返來啦 阮心愛
合:今後不免擱徘徊 也不免苦苦等待------------------------------------------
21067/《轉來啦咱的愛》Tńg--lâi-lah Lán ê Ài
談詩玲Tâm Si-lîng
楊哲Iûnn Tiat

男)
舊年的燕仔
kū-nî ê ìnn-á
飛轉來
pue--tńg-lâi
因為伊
in-uī i
思念一个所在
su-liām tsi̍t-ê sóo-tsāi
女)
今年的花蕊
kin-nî ê hue-luí
真可愛
tsin khó-ài
因為有春風
in-uī ū tshun-hong
Find more lyrics at ※ Mojim.com
疼惜關懷
thiànn-sioh kuan-huâi

男)
重重疊疊的誤會
tîng-tîng-tha̍h-tha̍h ê gōo-huē
可諒解
khó liōng-kái
千萬毋通
tshian-bān m̄-thang
永遠囥心內
íng-uán khǹg sim-lāi

女)
過去哭過
kuè-khì khàu--kuè
傷心的目屎
siong-sim ê ba̍k-sái
合)
予伊啊
hōo i--ah
慢慢流入大海
bān-bān lâu-ji̍p tuā-hái
---

男)
轉來啦
tńg--lâi-lah
咱的愛
lán ê ài
女)
轉來啦
tńg--lâi-lah
阮心愛
gún sim-ài
合)
今後毋免閣徘徊
kim-āu m̄-bián koh pâi-huê
也毋免苦苦等待
iā m̄-bián khóo-khóo tán-thāi

  1. Special thanks to KT for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen