Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 夜芙蓉 > 幸福滿滿滿

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

幸福滿滿滿

Lyricist:吳梵
Composer:江雯
Arranger:張振杰

酒紅紅 面也紅紅 音樂聲音真迷人
面紅紅 勝過桃花紅 你我攏是有情人
燒酒香 愈喝愈清香 人生滋味百百款
左手香 右手嘛香 今夜歡喜飲乎茫

祝你春夏秋冬 身體勇擱讚
四界𨑨迌人輕鬆 祝你無煩無惱
Find more lyrics at ※ Mojim.com
凡事照希望 厝內大小攏平安
祝你年年豐收 日日有錢賺
快快樂樂來出帆 祝咱平安順事
幸福滿滿滿 等著大船來入港

等著大船來入港 等著大船來入港[ti:幸福滿滿滿]
[ar:談詩玲]
[al:夜芙蓉]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:幸福滿滿滿》
[00:05.50]《原唱:談詩玲》
[00:08.50]《專輯:夜芙蓉》
[00:11.50]《發行:2021-08》
[00:14.50]《Lyricist:吳梵》
[00:17.50]《Composer:江雯》
[00:20.50]《LRC:CM-FANG》
[00:23.95]◆☆◇☆
[00:25.93]酒~紅~紅~~
[00:28.03]面~也紅~紅~~
[00:30.05]音樂聲音真~~迷~~人
[00:32.73]~~~
[00:34.18]面~紅~紅~~
[00:36.22]勝~過桃花紅~~
[00:38.32]你~我攏是有~情~~人
[00:41.04]~~~
[00:42.49]燒~酒~香~~
[00:44.55]越~喝越清香~~
[00:46.67]人生滋味百~百~~款
[00:49.20]~~~左~手~香~~
[00:52.75]右手~~嘛香~~
[00:54.85]今夜歡喜飲~呼~~茫
[00:57.51]~~祝你春~夏~秋~冬~
[01:01.07]身體勇擱讚~~
[01:03.13]四~界七淘人~輕~鬆
[01:05.22]~~~
[01:06.78]祝你沒~煩~沒~惱~
[01:09.38]凡事照希望~~
[01:11.45]厝內大小攏~平~安
[01:13.55]~~~
[01:15.06]祝你年~年~豐~收~
[01:17.66]日日有錢~賺~~
[01:19.70]快~快樂樂來~出~帆
[01:21.80]~~~
[01:23.34]祝咱平~安~順~事~
[01:25.92]幸福滿滿滿~~
[01:27.96]等著大船來~入~港
[01:30.08]~~~~~
[01:32.17]《歌名:幸福滿滿滿》
[01:35.60]《原唱:談詩玲》
[01:38.10]《Lyricist:吳梵》
[01:40.85]《Composer:江雯》
[01:43.60]《LRC:CM-FANG》
[01:46.64]◆☆◇☆
[01:48.65]酒~紅~紅~~
[01:50.80]面~也紅~紅~~
[01:52.85]音樂聲音真~~迷~~人
[01:55.53]~~~
[01:57.01]面~紅~紅~~
[01:59.00]勝~過桃花紅~~
[02:01.08]你~我攏是有~情~~人
[02:03.75]~~~
[02:05.26]燒~酒~香~~
[02:07.26]越~喝越清香~~
[02:09.34]人生滋味百~百~~款
[02:12.06]~~~左~手~香~~
[02:15.50]右手~~嘛香~~
[02:17.64]今夜歡喜飲~呼~~茫
[02:20.24]~~祝你春~夏~秋~冬~
[02:23.85]身體勇擱讚~~
[02:25.92]四~界七淘人~輕~鬆
[02:28.03]~~~
[02:29.52]祝你沒~煩~沒~惱~
[02:32.12]凡事照希望~~
[02:34.15]厝內大小攏~平~安
[02:36.24]~~~
[02:37.82]祝你年~年~豐~收~
[02:40.36]日日有錢~賺~~
[02:42.44]快~快樂樂來~出~帆
[02:44.57]~~~
[02:46.13]祝咱平~安~順~事~
[02:48.65]幸福滿滿滿~~
[02:50.74]等著大船來~入~港~~
[02:53.40]~~~~
[02:55.37]◆☆祝你春~夏~秋~冬~
[02:58.96]身體勇擱讚~~
[03:01.09]四~界七淘人~輕~鬆
[03:03.17]~~~
[03:04.68]祝你沒~煩~沒~惱~
[03:07.27]凡事照希望~~
[03:09.30]厝內大小攏~平~安
[03:11.44]~~~
[03:12.96]祝你年~年~豐~收~
[03:15.58]日日有錢~賺~~
[03:17.64]快~快樂樂來~出~帆
[03:19.69]~~~
[03:21.22]祝咱平~安~順~事~
[03:23.84]幸福滿滿滿~~
[03:25.91]等著大船來~入~港
[03:28.07]~~~~~
[03:30.09]等著大船來~入~港
[03:32.16]~~~~~
[03:34.18]等著大船來~~入~~
[03:37.44]港~~~~~
[03:39.92]《歌名:幸福滿滿滿》
[03:42.62]《原唱:談詩玲》
[03:44.62]《LRC:CM-FANG》
[03:46.62]《2021/11/14》
[03:48.62]------------------------------------------


酒紅紅 面也紅紅 音樂聲音眞迷人
面紅紅 勝過桃花紅 你我攏是有情人
燒酒香 越喝越清香 人生滋味百百款
左手香 右手嘛香 今夜歡喜 飲呼茫

祝你 春夏秋冬 身體勇擱讚 四界七淘人輕鬆
祝你 沒煩沒惱 凡事照希望 厝內大小攏平安
祝你 年年豐收 日日有錢賺 快快樂樂來出帆
祝咱 平安順事 幸福滿滿滿 等著大船來入港

等著大船來入港 等著大船來入港
------------------------------------------
16189/《幸福滿滿滿》Hīng-hok Buán-buán-buán
談詩玲Tâm Si-lîng

酒紅紅
tsiú âng-âng
面也紅紅
bīn iā âng-âng
音樂聲音真迷人
im-ga̍k siann-im tsin bê-lâng
面紅紅
bīn âng-âng
勝過桃花紅
sìng-kuè thô-hue âng
你我攏是有情人
lí guá lóng-sī ū-tsîng-lâng

燒酒芳
sio-tsiú phang
愈啉愈清芳
jú lim jú tshing-phang
人生滋味百百款
jîn-sing tsu-bī pah-pah-khuán
倒手芳
tò-tshiú phang
正手嘛芳
tsiànn-tshiú mā phang
今夜歡喜
kim-iā huann-hí
啉予茫
lim hōo bâng

祝你春夏秋冬
tsiok lí tshun-hā tshiu-tang
身體勇閣讚
sin-thé ióng koh tsán
四界𨑨迌
sì-kè tshit-thô
人輕鬆
lâng khin-sang
祝你無煩無惱
tsiok lí bô-huân-bô-lóo
凡事照希望
huân-sū tsiàu hi-bāng
厝內大細
tshù-lāi tuā-sè
攏平安
lóng pîng-an

祝你年年豐收
tsiok lí nî-nî hong-siu
日日有錢趁
ji̍t-ji̍t ū-tsînn thàn
快快樂樂來出帆
khuài-khuài-lo̍k-lo̍k lâi tshut-phâng
祝咱平安順序
tsiok lán pîng-an sūn-sī
幸福滿滿滿
hīng-hok buán-buán-buán
等著大船來入港
tán tio̍h tuā-tsûn lâi ji̍p-káng
---

等著大船來入港
tán tio̍h tuā-tsûn lâi ji̍p-káng
等著大船來入港
tán tio̍h tuā-tsûn lâi ji̍p-káng

  1. Special thanks to Hsiung for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen KT for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen