Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 文夏的採檳榔 > 我比誰都愛你

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

我比誰都愛你

原曲:日本演歌 誰よりも君を愛す
原唱:和田弘 & 松尾和子 1959年
台語Lyricist:愁人(文夏= 王瑞河)
Lyricist:佐藤惣之助
Composer:川內康範

初次相逢一見鍾情 互相來宣誓永不移
逢場遊戲的愛情是 不能值得留戀的
啊...感是在做眠夢 親像鴛鴦戲水
無論如何 我只有一句話 我比誰都愛你

愛情幼苗出芽的時 我感覺痛苦在開始
自從被你來愛上時 分離已經在等待
啊...明知如此的愛 提生命來賭氣
無論如何 我只有一句話 我比誰都愛你

如果無你叫我怎樣 我已經無意活下去
因為有你的存在時 才有明日屬於我
啊...祈禱愛神保庇 只有此情不移
無論如何 我只有一句話 我比誰都愛你------------------------------------------《我比誰都愛你》Guá Pí Siáng To Ài Lí
文夏Bûn Hā

初次相逢
tshoo-tshù siong-hông
一見鍾情
it-kiàn tsiong-tsîng
互相來宣誓永不移
hōo-siong lâi suan-sè íng put-î
逢場遊戲的愛情是
hông-tiông iû-hì ê ài-tsîng sī
袂當值得留戀的
bē-tàng ta̍t-tit liû-luân ê
啊~敢是在做眠夢
ah~ kám-sī tsāi tsò bîn-bāng
親像鴛鴦戲水
tshin-tshiūnn uan-iunn hì-tsuí
無論如何
bô-lūn jû-hô
我只有一句話
Find more lyrics at ※ Mojim.com
guá tsí-ū tsi̍t-kù uē
我比誰都愛你
guá pí siáng to ài lí

愛情幼苗
ài-tsîng iù-biâu
出芽的時
tshut-gê ê sî
我感覺痛苦在開始
guá kám-kak thòng-khóo tsāi khai-sí
自從被你來愛上時
tsū-tsiông pī lí lâi ài-siōng sî
分離已經在等待
hun-lî í-king tsāi tán-thāi
啊~明知如此的愛
ah~ bîng-tsai jû-tshú ê ài
拿性命來賭氣
ná sìnn-miā lâi tóo-khì
無論如何
bô-lūn jû-hô
我只有一句話
guá tsí-ū tsi̍t-kù uē
我比誰都愛你
guá pí siáng to ài lí

如果無你
jû-kó bô lí
叫我怎樣
kiò guá tsuánn-iūnn
我已經無意活落去
guá í-king bô-ì ua̍h--lo̍h-khì
因為有你的存在時
in-uī ū lí ê tsûn-tsāi sî
才有明日屬於我
tsiah ū bîng-ji̍t sio̍k-û guá
啊~祈禱愛神保庇
ah~ kî-tó ài-sîn pó-pì
只有這个情不移
tsí-ū tsit-ê tsîng put-î
無論如何
bô-lūn jû-hô
我只有一句話
guá tsí-ū tsi̍t-kù uē
我比誰都愛你
guá pí siáng to ài lí

  1. Special thanks to lending king W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen