Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 文夏的採檳榔 > 海上男兒

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

海上男兒

Lyricist:愁人

紅潤的
大海洋
的生活
給男兒
的血流
興奮的
給大家的
年青的
活命
帶著希望
有光明
有活氣
紅紅的
熱紅的太陽
時常帶著
幸福照落來

嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
Find more lyrics at ※ Mojim.com
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
嘿浪 嘿浪 碰
阿~!
阿~!
阿~!
阿!
藍青的
藍青的
大海洋
為著正義
叫咱向前去
颱風甭驚
年青的生命
黃金身軀
為將來
越波浪
紅紅的
熱紅的
太陽
照咱前
途無限
的希望
[00.01]海上男兒 ..演奏中...
[00.05]Lyricist:愁人 /文夏唱
[00.08]演奏中 ...
[00.20]3
[00.21]2
[00.22]1
[00.23]紅潤的
[00.27]大海洋
[00.29]的生活
[00.33]給男兒
[00.36]的血流
[00.39]興奮的
[00.42]給大家的
[00.46]年青的
[00.48]活命
[00.52]帶著希望
[00.56]有光明
[00.58]有活氣
[01.01]紅紅的
[01.05]熱紅的太陽
[01.10]時常帶著
[01.14]幸福照落來
[01.20]Repeat(# & *)
[01.21]嘿浪 嘿浪 碰
[01.23]嘿浪 嘿浪 碰
[01.25]嘿浪 嘿浪 碰
[01.27]嘿浪 嘿浪 碰
[01.29]嘿浪 嘿浪 碰
[01.30]嘿浪 嘿浪 碰
[01.32]嘿浪 嘿浪 碰
[01.34]嘿浪 嘿浪 碰
[01.36]嘿浪 嘿浪 碰
[01.38]嘿浪 嘿浪 碰
[01.40]嘿浪 嘿浪 碰
[01.42]嘿浪 嘿浪 碰
[01.44]嘿浪 嘿浪 碰
[01.46]嘿浪 嘿浪 碰
[01.48]嘿浪 嘿浪 碰
[01.50]嘿浪 嘿浪 碰
[01.52]嘿浪 嘿浪 碰
[01.54]嘿浪 嘿浪 碰
[01.57]阿~!
[02.00]阿~!
[02.02]阿~!
[02.06]阿!
[02.08]藍青的
[02.12]藍青的
[02.14]大海洋
[02.17]為著正義
[02.21]叫咱向前去
[02.26]颱風甭驚
[02.29]年青的生命
[02.35]黃金身軀
[02.38]為將來
[02.41]越波浪
[02.44]紅紅的
[02.47]熱紅的
[02.49]太陽
[02.52]照咱前
[02.56]途無限
[02.58]的希望
[03.02]................------------------------------------------
12505/《海上男兒》Hái-siōng Lâm-jî
文夏Bûn-hā

紅紗的
âng-sa ê
大海洋的生活
tuā-hái-iûnn ê sing-ua̍h
予男兒的血流
hōo lâm-jî ê hiat-liû
興奮的
hing-hùn ê
予逐家的
hōo ta̍k-ke ê
年輕的活命
nî-khing ê ua̍h-miā
帶著希望
tài-tio̍h hi-bāng
有光明有活氣
ū kong-bîng ū ua̍h-khì

紅紅的
âng-âng ê
熱紅的太陽
jia̍t-âng ê thài-iông
時常帶著幸福
sî-siông tài-tio̍h hīng-hok
照落來
tsiò--lo̍h-lâi

嘿啦嘿啦碰
heh-lah heh-lah pōng
嘿啦嘿啦碰
heh-lah heh-lah pōng
嘿啦嘿啦碰
heh-lah heh-lah pōng
嘿啦嘿啦碰
heh-lah heh-lah pōng
嘿啦嘿啦碰
heh-lah heh-lah pōng
嘿啦嘿啦碰
heh-lah heh-lah pōng

啊~藍青的
ah~ nâ-tshinn ê
藍青的大海洋
nâ-tshinn ê tuā-hái-iông
為著正義
uī-tio̍h tsìng-gī
叫咱向前去
kiò lán hiòng-tsîng khì
颱風無怕
thai-hong bô-phà
年輕的性命
nî-khing ê sìnn-miā
黃金身軀
n̂g-kim sin-khu
為將來越波浪
uī tsiong-lâi ua̍t pho-lōng

紅紅的
âng-âng ê
熱紅的太陽
jia̍t-âng ê thài-iông
照咱前途
tsiò lán tsiân-tôo
無限的希望
bû-hān ê hi-bāng

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen