Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 文夏的採檳榔 > 子兒請保重

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

子兒請保重

舉頭來看著天頂 思念他鄉的子兒
想這時感無快樂 平安過日子
媽媽是每日行到 神前來為你祈禱
希望你早日返來 與阮大家會相會
更希望平安給我 媽媽看一下

月光暝時常想你 行到你的房間內
桌頂的你的相片 我在微笑
媽媽是親像聽見 彼一日你來為我
唱出著彼條的歌 媽媽請您也保重
會給我老人傷心 目屎流袂離

透早起行到廟前 行路的人真稀微
看起著人的子兒 親像我子兒
媽媽是為你一個 每早起飯也無吃
希望你早日返來 給著大家會相會
更希望平安給我 媽媽看一下------------------------------------------
14227/《囝兒請保重》Kiánn-jî Tshiánn Pó-tiōng
文夏Bûn-hā

攑頭來看著天頂
gia̍h-thâu lâi khuànn-tio̍h thinn-tíng
思念他鄉的囝兒
su-liām thann-hiong ê kiánn-jî
想這時敢無
siūnn tsit-sî kám bô
快樂平安過日子
khuài-lo̍k pîng-an kuè ji̍t-tsí
媽媽是每日
má-mah sī muí-ji̍t
行到神前
kiânn kàu sîn tsîng
來為你祈禱
lâi uī lí kî-tó
希望你早日倒來
hi-bāng lí tsá-ji̍t tó--lâi
佮著逐家會相會
kah tio̍h ta̍k-ke ē siong-huē
更希望平安
kìng hi-bāng pîng-an
Find more lyrics at ※ Mojim.com
予我媽媽看一下
hōo guá má-mah khuànn--tsi̍t-ē

月光暝時常想你
ge̍h-kng-mî sî-siông siūnn lí
行到你的房間內
kiânn kàu lí ê pâng-king lāi
桌頂的你的相片
toh-tíng ê lí ê siòng-phìnn
為我咧微笑
uī guá teh bî-tshiò
媽媽是
má-mah sī
親像聽見
tshin-tshiūnn thiann-kìnn
彼一日你來為我
hit-tsi̍t-ji̍t lí lâi uī guá
唱出著彼條的歌
tshiùnn-tshut tio̍h hit tiâu ê kua
媽媽請你也保重
má-mah tshiánn lí iā pó-tiōng
會予我老人傷心
ē hōo guá lāu-lâng siong-sim
目屎流袂離
ba̍k-sái lâu bē-lī

透早起行到廟前
thàu tsá-khí kiânn kàu biō-tsîng
行路的人真稀微
kiânn-lōo ê lâng tsin hi-bî
看起著人的囝兒
khuànn khí tio̍h lâng ê kiánn-jî
親像我囝兒
tshin-tshiūnn guá kiánn-jî
媽媽是為你一个
má-mah sī uī lí tsi̍t-ê
逐早起飯也無食
ta̍k tsá-khí pn̄g iā bô tsia̍h
希望你早日倒來
hi-bāng lí tsá-ji̍t tó--lâi
佮著逐家會相會
kah tio̍h ta̍k-ke ē siong-huē
更希望平安
kìng hi-bāng pîng-an
予我媽媽看一下
hōo guá má-mah khuànn--tsi̍t-ē

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen