Rozbijacz Symboli 歌詞 Closterkeller ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網歐美歌手ClosterkellerGraphiteRozbijacz Symboli

Closterkeller歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

Closterkeller

Rozbijacz Symboli

Pijany Bogów krwi¹
Skondensowane z³o
Apokalipsy znak - Rozbijacz symboli
Gdy w najczarniejsz¹ noc
Spowalniam myœli lot
Zagl¹dam w oczy Ci - Rozbijacz symboli

Odchodzê jeœli chcesz
By wróciæ poprzez sen
Uderzam drugi raz - Rozbijacz symboli
Lekko ca³ujê Ciê
Ju¿ nie zapomnisz mnie
Ziarno kie³kuje - i to wcale nie boli

Od miasta idzie dym
A z g³êbi ziemi krzyk

Za tymi drzwiami ktoœ trzyma stra¿, nie pozwala przejœæ
Szukaj¹c wyjœcia krzyczysz coœ, wolno jak we œnie
A ja, dzier¿¹c w d³oni miecz pobiegnê dalej
A ja - niewidzialny cieñ

Jak bez œwi¹tyni bóg
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
Bez armii wielki wódz
Drzewo przez burzê niez³amane wci¹¿ stoi
Dogmaty rzucam w k¹t
I nie wiadomo sk¹d
Nastêpny pomnik pada - Rozbijacz symboli

Od miasta idzie dym
A z g³êbi ziemi krzyk

Za tymi drzwiami ktoœ trzyma stra¿, nie pozwala przejœæ
Szukaj¹c wyjœcia krzyczysz coœ, wolno jak we œnie
A ja, dzier¿¹c w d³oni miecz pobiegnê dalej
A ja - niewidzialny cieñ
Nad Twymi snami ktoœ trzyma stra¿
Lecz wkrótce zbudzisz siê
By pierwszy raz zawo³aæ mnie

A ja biegnê, biegnê dalej
A ja biegnê, biegnê dalej

Ziarno kie³kuje i to wcale nie boli...
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網