Niewa¿ne Jak Bêdzie 歌詞 Closterkeller ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網歐美歌手ClosterkellerNeroNiewa¿ne Jak Bêdzie

Closterkeller歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

Closterkeller

Niewa¿ne Jak Bêdzie

Gdy czujê coraz wiêcej
Gdy po¿ar budzi siê
Umiera mój rozs¹dek
Topiê siê jak pierwszy œnieg
GdzieprzepaϾ a gdzie droga
Nie myœlê goni¹c sen
Mam oczy zas³oniête
I tylko ciebie widzieæ chcê

Niewa¿ne jak bêdzie...

Sumienie me zasypia
W objêciach twoich s³ów
I o nic ju¿ nie pytam
Na nic wiêcej nie czekam ju¿
I tylko s³oñce blednie
Gdy do niej wracasz znów
Próbuj¹c obojêtnie patrzeæ w górê
Lecê w dӳ

Niewa¿ne jak bêdzie...
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網

Nic juz nie ma kiedy rozum p³onie
Nic ju¿ nie zatrzyma biegu fali
Moim prawem kochaæ ciê i goniæ
Twoim-st¹d uciekaæ jak najdalej

Gdy s³yszê twoje myœli
Choæ mi ich wcale nie chcesz daæ
Gdy s³yszê twe wo³anie
Jej twarz znika,odp³ywa w dal
Sumienie znów zasypia
W objêciach twoich s³ów
I o nic ju¿ nie pytam
Na nic nie czekam ju¿

Nic juz nie ma kiedy rozum p³onie
Nic ju¿ nie zatrzyma biegu fali
Moim prawem kochaæ ciê i goniæ
Twoim-st¹d uciekaæ jak najdalej
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網