Czasu coraz mniej 歌詞 Closterkeller ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網歐美歌手ClosterkellerBlueCzasu coraz mniej

Closterkeller歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

Closterkeller

Czasu coraz mniej

Mój czas stracony gdzieœ
Nie odnalaz³am siê
Lecz powoli mija
Wspomnienie, które wiem
Zostawi zimny cieñ
Na mojej twarzy i w myœlach

Lecz coœ wo³a mnie
I ka¿e mi biec
I ka¿e mi tañczyæ w blasku œwiec
W krzyk zamieniam œpiew
Na wiatr rzucam gdzieœ
I tañczê bo czasu coraz mniej

Uwalniam now¹ myœl
Tak bardzo chcê znów ¿yæ
A naprzód gna g³ód strachu
Gdy tañczê zapominam
K³amstwo w którym tkwi³am
Straci³am tak wiele czasu
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網

Czasu coraz mniej....

Nie bêdê czekaæ ju¿
Nie myœlê p³on¹æ
Na stosie z³ego wspomnienia
Pogarda zgasi ból
Pozwoli mi odp³yn¹æ
Rzek¹ zapomnienia

I szept w blasku œwiec
Na wiatr rzucam gdzieœ
Uciekam, bo czasu coraz mniej

Czasu coraz mniej...
Nie p³aczê wiêc
Czasu coraz mniej...
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網