Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jocie Kok > No More Panic > Wo Hai Shi Yi Ran Ai Ni - I still love you

Jocie KokLyrics
Album list

Jocie Kok

Wo Hai Shi Yi Ran Ai Ni - I still love you

w? d? k?i zhè w? l?
wéi y? de y? zh?n d?ng gu?ng
zh? yú n? de rì jì hái zài zhu? shàng
sh?n sh?u t?n k?i
nà nán y? shù jì de guò w?ng
f?ng fó huí dào w?ng rì shí gu?ng
-
z?o j? xí guàn bù ràng zì j?
zài shuì qián luàn xi?ng
méi xi?ng dào j?n ti?n yòu zài dù shòu sh?ng
y? wéi duì n?
y? bù zài y?u rèn hé huàn xi?ng
méi xi?ng dào hái shì bù néng yí wàng
w? hái shì y? rán ài n?
bù gu?n shì bù shì f?n lí
su? rán w? shì zh?n de
nà me nà me n? lì bù xi?ng n?
w? hái shì y? rán ài n?
y? wéi y? j?ng wàng jì
méi xi?ng dào nà zh? shì
w? g?n zì j? zài y?n xì
----
z?o j? xí guàn bù ràng zì j?
zài shuì qián luàn xi?ng
méi xi?ng dào j?n ti?n yòu zài dù shòu sh?ng
y? wéi duì n?
Find more lyrics at ※ Mojim.com
y? bù zài y?u rèn hé huàn xi?ng
méi xi?ng dào hái shì bù néng yí wàng
w? hái shì y? rán ài n?
bù gu?n shì bù shì f?n lí
su? rán w? shì zh?n de
nà me nà me n? lì bù xi?ng n?
w? hái shì y? rán ài n?
y? wéi y? j?ng wàng jì
méi xi?ng dào nà zh? shì
w? g?n zì j? zài y?n xì
----
rú gu? y? qi? hái néng jì xù
w? xi?ng w? huì zh?n x?
céng j?ng shú x? de n?
--
w? hái shì y? rán ài n?
bù gu?n shì bù shì f?n lí
su? rán w? shì zh?n de
nà me nà me n? lì bù xi?ng n?
w? hái shì y? rán ài n?
y? wéi y? j?ng wàng jì
méi xi?ng dào nà zh? shì
w? g?n zì j? zài y?n xì
----