Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jocie Kok > No More Panic > Jian Dao Shi Tou Bu - Rock, Paper, Scissors

Jocie KokLyrics
Album list

Jocie Kok

Jian Dao Shi Tou Bu - Rock, Paper, Scissors

t? rán ji?n l?o ti?n yé
g?i g?n qíng sòng lái d?ng ti?n
shu? zài jiàn w? de li?n
bù zì lián bù bài g?i sh? liàn
m?i gè rén de xìng fú
yóu bù dé shuí zuò zh?
y?u rú ji?n d?o shí tóu bù
g?n qíng shì wèi zh? shù
shuí néng jì suàn q?ng ch?
y?u ài w? jìu bù huì sh?
--
ràng shí ji?n qù biàn bié
n? gè rén huì zài sh?n bi?n
b? xìn niàn j?n wò di?n
Find more lyrics at ※ Mojim.com
y?u y? nián ài huì duì xiàn
ài d?u ài le hé bì hòu hu?
g?i z?n me mí b? cái wán m?i
g?i z?n me bàn cái duì
tài làng fèi lèi shu?
l? ???
w? wèi lái de xìng fú
kàn bù q?ng xià y? bù
dàn w? yuàn yì d? gè d?
y?u ti?n huì z?u ch? mí wù
----