Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jocie Kok > Wo Shi Guo Mei Mei > Hai Shui Zheng Lan

Jocie KokLyrics
Album list

Jocie Kok

Hai Shui Zheng Lan

gu? m?i m?i - h?i shu? zhèng lán
zuò cí ? lóu nán wèi
zuò q? ? gu? m?i m?i
bi?n q? ?Terence Teo
y? gè rén huì y?u du? g? d?n
Oh li?ng gè rén huì y?u du? má fán
t? ài w? bù ài w? yuè xi?ng x?n yuè luàn
xià y? zhàn n? l? yào zhu?n w?n
Oh yào tíng zài zu? àn huò yòu àn
bù yòng xi?ng bù yòng gu?n jìu w?ng qián kàn
h?i shu? zhèng lán yáng gu?ng càn làn
zhè shí hòu y?ng g?i yáng q? f?ng f?n
Find more lyrics at ※ Mojim.com
suí x?n xiàng w?ng suí yù ér ?n
x?n g?n zhe dà h?i hu?ng y? hu?ng
g?n qíng luó pán zh?o dào g?ng w?n
jìu ràng ài dài w? ti?n xuán dì zhu?n
g?i lái de lái yào sàn de sàn
w? xi?ng w? d?u huì h?n y?ng g?n
y? shù hu? gòu bù gòu làng màn
Oh y? gè w?n suàn bù suàn dá àn
bù shì tàn bù yào qi?n bàn zì rán ér rán
xi?ng ài de m?i y? ti?n d?u bù píng fán