Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Stefanie Sun > To Be Continued... > Wo Bu Nan Guo (I'm Not Upset)

Stefanie SunLyrics
Album list

Stefanie Sun

Wo Bu Nan Guo (I'm Not Upset)

yòu zhàn zài n? ji? de mén k?u
w? men chóng fù chén mò
zhè yàng z? d?n f?ng miàn de sh?u hòu
hái néng du? j?u
zh?ng yú n? k?i k?u xiàng w? sù shu? t? y?u du? w?n róu
su? rán n? hái wò zhe w? de sh?u
dàn w? y? bù zài n? x?n zh?ng
w? zh?n de d?ng
n? bù shì x? x?n yàn jìu
shì w? méi y?u
péi zài n? sh?n bi?n
d?ng n? jì mò shí hòu
bié zài kàn zhe w?
shu? zhe n? ài guò
bié tài sh?ng tòng
w? bù nán guò
zhè bù suàn shí me
zh? shì wéi shí me y?n lèi huì líu
w? y? bù d?ng
jìu ràng w? z?u
ràng w? k?i sh? xi?ng shòu zì yóu
huí yì h?n du?
n? de y?ng z? y? huì ch?ng m?n w? sh?ng huó
w? bìng bù nuò ruò
n? b? shuí d?u d?ng
su? rán jì mò
zhè huì shì w?
zuì hòu de ku?n róng
zh?ng yú n? k?i k?u xiàng w? sù shu? t? y?u du? w?n róu
su? rán n? hái wò zhe w? de sh?u
dàn w? y? bù zài n? x?n zh?ng
w? zh?n de d?ng
n? bù shì x? x?n yàn jìu
shì w? méi y?u
péi zài n? sh?n bi?n
d?ng n? jì mò shí hòu
bié zài kàn zhe w?
shu? zhe n? ài guò
bié tài sh?ng tòng
w? bù nán guò
zhè bù suàn shí me
zh? shì wéi shí me y?n lèi huì líu
w? y? bù d?ng
Find more lyrics at ※ Mojim.com
jìu ràng w? z?u
ràng w? k?i sh? xi?ng shòu zì yóu
huí yì h?n du?
n? de y?ng z? y? huì ch?ng m?n w? sh?ng huó
w? bìng bù nuò ruò
n? b? shuí d?u d?ng
su? rán jì mò
zhè huì shì w?
zuì hòu de ku?n róng
bào j?n w?
zài bào j?n w?
zhè y? fèn g?n dòng
q?ng n? ràng w? líu zài xi?ng k?u
bié zài shu? shì n? de cuò
ài dào le jìn tóu
shì f?i duì cuò
jìu ràng t? suí f?ng
wàng le su? y?u
guò dé b? n? kuài huó
w? zh?n de d?ng
n? bù shì x? x?n yàn jìu
shì w? méi y?u
péi zài n? sh?n bi?n
d?ng n? jì mò shí hòu
bié zài kàn zhe w?
shu? zhe n? ài guò
bié tài sh?ng tòng
w? bù nán guò
zhè bù suàn shí me
zh? shì wéi shí me y?n lèi huì líu
w? y? bù d?ng
bù yào zài shu?
huò x? zhè shì zuì h?o de jié gu?
xiàn zài f?n sh?u
z?ng h?o guò n? bù ài w? y? tu? zài tu?
s?ng k?i n? de sh?u
lí k?i n? zu? yòu
w? xiàng qián z?u
zhè huì shì w?
zh?n zhèng de ji? tu?