Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Stefanie Sun > Start > Mei Shi Jian (No Time)

Stefanie SunLyrics
Album list

Stefanie Sun

Mei Shi Jian (No Time)

méi shí ji?n w? méi shí ji?n
y? shùn ji?n lái dào xià ti?n
d?n sh?n de dì píng xiàn
yòu zhu?n le y? qu?n qíng ti?n zh?ng yú ch? xiàn
zhu?n biàn
méi shí ji?n xi?ng zuó ti?n
jìu s? diào ài qíng nà zh?ng tuì sè xi?ng piàn
méi shí ji?n w? méi shí ji?n
yào y?ng yu?n zhàn jù xià ti?n
y? hòu de dì píng xiàn
shai g?n le b?i sh?ng kuài lè bù zài g? qi?n
zhu?n y?n
shai hóng w? de shu?ng ji?n
cháo w? de f?ng xiàng ji? sù k? mèn dì ji?n
wéi shí me
tài du? shí ji?n zài bào qiàn
tài sh?o shí ji?n zài chán mián
tài du? shí ji?n zài bào yuàn
tài sh?o shí ji?n zhí dé qù huái niàn
méi y?u n? de j?n ti?n
chàng y? sh?u g? xi?o qi?n
kuài lè de sh?ng xiàn du? míng xi?n
Find more lyrics at ※ Mojim.com
mi?n qiáng de nuò yán bù shí xiàn
tài du? shí ji?n zài bào qiàn
tài sh?o shí ji?n zài chán mián
tài du? shí ji?n zài bào yuàn
tài sh?o shí ji?n zhí dé qù huái niàn
méi y?u n? de j?n ti?n
chàng y? sh?u g? xi?o qi?n
kuài lè de sh?ng xiàn du? míng xi?n
mi?n qiáng de nuò yán bù shí xiàn
méi shí ji?n w? méi shí ji?n
y? shùn ji?n lái dào xià ti?n
x?n qíng de p?o wù xiàn
yòu zhu?n le y? qu?n míng ti?n zh?ng yú ch? xiàn
jù jué
méi shí ji?n xi?ng zuó ti?n
w? méi shí ji?n xi?ng zuó ti?n
bù sh?u jí ài qíng de suì piàn
méi shí ji?n xi?ng zuó ti?n
méi shí ji?n zài xi?ng n? y?u yù de li?n