Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Stefanie Sun > Start > Jiu Shi Zhe Yang (This is the Way it is)

Stefanie SunLyrics
Album list

Stefanie Sun

Jiu Shi Zhe Yang (This is the Way it is)

bù chu?n xié z?
t? huì zh?n de g?n jué
huán yóu shì jiè
bù zài h? míng ti?n ti?n qì
w? de shì jì
mèng y? w? méi y?u jù lí
shu? qù jìu qù
f? ch? xùn x?
ji? sh?u w? de pín lv
mào xi?n qián jìn
shùn cóng x?n l? de h?o qí
bù xi?ng y?n mán
bù xi?ng w?i q? zì j?
w? de x?n qíng xiàng míng ti?n kàn qí
jìu shì zhè yàng
yáo g?n b? quán shì jiè
jìu shì zhè yàng
ch?o yuè x? n? de jiè xiàn
jìu shì zhè yàng
huàn gè m?i lì huà miàn
j?n ti?n bù jìu shì y?ng yu?n
bù chu?n xié z?
t? huì zh?n de g?n jué
huán yóu shì jiè
bù zài h? míng ti?n ti?n qì
w? de shì jì
mèng y? w? méi y?u jù lí
shu? qù jìu qù
f? ch? xùn x?
ji? sh?u w? de pín lv
mào xi?n qián jìn
Find more lyrics at ※ Mojim.com
shùn cóng x?n l? de h?o qí
bù xi?ng y?n mán
bù xi?ng w?i q? zì j?
w? de x?n qíng xiàng qián kàn qí
jìu shì zhè yàng
yáo g?n b? quán shì jiè
jìu shì zhè yàng
ch?o yuè x? n? de jiè xiàn
jìu shì zhè yàng
huàn gè m?i lì huà miàn
j?n ti?n bù jìu shì y?ng yu?n
sù dù kuài y? di?n
ji?o bù dà y? di?n
x?n shì sh?o y? di?n
qíng xù h?o y? di?n
míng ti?n huò hòu ti?n
bù gu?n bù gu?n bù gu?n
xiàng qián kàn j?n y? di?n
jìu shì zhè yàng
yáo g?n b? quán shì jiè
jìu shì zhè yàng
ch?o yuè x? n? de jiè xiàn
jìu shì zhè yàng
di?n fù shí ji?n
jìu shì zhè yàng
ti?n dì shì nà me xuàn
jìu shì zhè yàng l? ...
jìu shì zhè yàng l? ...
j?n ti?n bù jìu shì y?ng yu?n