Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 溪中月 > 有淚的女人

談詩玲Album Intro
Lyrics
Album list

談詩玲

有淚的女人

Lyricist:石國人
Composer:石國人

看著你冰冷的眼神,我知影你要離開
我愛你十年,看你真心到無意
甘知有淚的女人心尚水

無情的話請你收返去
不倘笑我跌落愛情戲
我有堅心,勇敢的女人
花離枝,等春雨,望無時
不如甲己流目屎當作雨水

看著你冰冷的眼神,我知影你要離開
我愛你十年,看你真心到無意
甘知有淚的女人心尚水

無情的話請你收返去
不倘笑我跌落愛情戲
我有堅心,勇敢的女人
花離枝,等春雨,望無時
不如甲己流目屎當作雨水

無情的話請你收返去
不倘笑我跌落愛情戲
我有堅心,勇敢的女人
花離枝,等春雨,望無時
不如甲己流目屎當作雨水------------------------------------------Find more lyrics at ※ Mojim.com
《有淚的女人》Ū Luī ê Lú-jîn
談詩玲Tâm Si-lîng

看著你冰冷的眼神
khuànn-tio̍h lí ping-líng ê gán-sîn
我知影你欲離開
guá tsai-iánn lí beh lī-khui
我愛你十年
guá ài lí tsa̍p-nî
看你真心到無意
khuànn lí tsin-sim kàu bô-ì
敢知有淚的女人心上媠
kám tsai ū luī ê lú-jîn sim siōng suí

無情的話請你收轉去
bô-tsîng ê uē tshiánn lí siu tńg--khì
毋通笑我跋落愛情戲
m̄-thang tshiò guá pua̍h-lo̍h ài-tsîng hì
我有堅心
guá ū kian-sim
勇敢的女人
ióng-kám ê lú-jîn

花離枝
hue lî ki
等春雨
tán tshun-hōo
望無時
bāng bô-sî
不如家己流目屎
put-jû ka-kī lâu ba̍k-sái
當做雨水
tòng-tsuè hōo-tsuí

  1. Special thanks to Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to Kris W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen