LAST BOYFRIEND Lyrics 張涵雅 ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 張涵雅 > 就是你 > LAST BOYFRIEND

張涵雅Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

張涵雅

LAST BOYFRIEND

Lyricist:柳永Uncle Willow、 郭翔Ricky Guo
Composer:郭翔Ricky Guo
Arranger:蘇通達 Gideon Su

過去的 愛攏漏氣
苦戀的 早早分開
莫閣想 彼個人 多情無用心
我愛的 是覕佇佗位

熟似你 甘願堅持
定定會 陪阮身邊
你無像 彼个人 變卦來離開
心內艱苦嘛甘甜~

Oh ~ 愛著你
Oh ~來鬥陣
做 伙 鼻芳春天
你親像愈泡愈少年的茶米
Oh ~我問天
Oh ~莫創治
就算我像寒天花蕊
仝 款 癡 情 Yeah

Wanna be your last girlfriend
黏牢牢 嘛袂
Yes I do. You are my山盟海誓
You are my last boyfriend------------------------------------------
9300/《Last Boyfriend》
張涵雅Tiunn Hâm-ngá

過去的愛攏落氣
kuè-khì ê ài lóng làu-khuì
苦戀的早早分開
khóo-luân--ê tsá-tsá hun-khui
莫閣想彼个人
mài koh siūnn hit ê lâng
多情無用心
to-tsîng bô iōng-sim
Find more lyrics at ※ Mojim.com
我愛的
guá ài--ê
是覕佇佗位
sī bih tī tó-uī

熟似你
si̍k-sāi lí
甘願堅持
kam-guān kian-tshî
定定會陪阮身邊
tiānn-tiānn ē puê gún sin-pinn
你無像彼个人
lí bô tshiūnn hit ê lâng
變卦來離開
piàn-kuà lâi lī-khui
心內艱苦嘛甘甜
sim-lāi kan-khóo mā kam-tinn

喔~愛著你
ooh~ ài-tio̍h lí
喔~來鬥陣
ooh~ lâi tàu-tīn
做伙鼻芳春天
tsò-hué phīnn-phang tshun-thinn
你親像
lí tshin-tshiūnn
愈泡愈少年的茶米
jú phàu jú siàu-liân ê tê-bí
喔~我問天
ooh~ guá mn̄g thinn
喔~莫創治
ooh~ mài tshòng-tī
就算我像寒天花蕊
tiō-sǹg guá tshiūnn kuânn-thinn hue-luí
仝款痴情
kāng-khuán tshi-tsîng

Wanna Be Your Last Girlfriend
黏牢牢嘛袂𤺪
liâm tiâu-tiâu mā buē siān

Yes I Do, You Are My 山盟海誓
Yes I Do, You Are My san-bîng-hái-sè
You Are My Last Boyfriend

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen 

All comments ( 1 )
白白
很特別的台語歌!Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics