HONEY Lyrics 蘇宥蓉 ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 蘇宥蓉 > 窗外春風 > HONEY

蘇宥蓉Album Intro
Lyrics
Album list
Related Video

蘇宥蓉

HONEY

Lyricist:林宗宏
Composer:林宜清

心愛的 你叫阮Honey
想看麥 這個Honey
甘是阮心內的所愛
想要問你
安怎表示對阮一點一滴堅定不移
愛就愛講出來
熱情的我 你怎麼看待
別講你什麼攏知
熱情的我惦惦為你等待
等待你講出的愛
想你的甜蜜
愛你的滋味
Honey Honey Honey阮的愛
不是阮懷疑
不是阮糾纏
Honey Honey Honey阮心情你甘知

心情你甘知 你甘知
心情你甘------------------------------------------
11900/《Honey》
蘇宥蓉Soo Iū-iông(蘇路Soo Lōo)

心愛的
sim-ài--ê
你叫阮Honey
lí kiò gún Honey
想看覓
siūnn khuànn-māi
這个Honey
tsit ê Honey
敢是阮心內的所愛
kám-sī gún sim-lāi ê sóo ài

想欲問你
siūnn-beh mn̄g lí
按怎表示
Find more lyrics at ※ Mojim.com
án-tsuánn piáu-sī
對阮一點一滴
tuì gún tsi̍t-tiám-tsi̍t-tih
堅定不移
kian-tīng put-î
愛著愛講出來
ài tio̍h-ài kóng--tshut-lâi

熱情的我
jia̍t-tsîng ê guá
你怎樣看待
lí tsuánn-iūnn khuànn-thāi
莫講你啥物攏知
mài kóng lí siánn-mih lóng tsai
熱情的我
jia̍t-tsîng ê guá
恬恬為你等待
tiām-tiām uī lí tán-thāi
等待你講出的愛
tán-thāi lí kóng-tshut ê ài

想你的甜蜜
siūnn lí ê tinn-bi̍t
愛你的滋味
ài lí ê tsu-bī
Honey Honey Honey
阮的愛
gún ê ài

毋是阮懷疑
m̄-sī gún huâi-gî
毋是阮觸纏
m̄-sī gún tak-tînn
Honey Honey Honey
阮心情你敢知
gún sim-tsîng lí kám tsai
---

心情你敢知
sim-tsîng lí kám tsai
你敢知
lí kám tsai
心情你敢知
sim-tsîng lí kám tsai

  1. Special thanks to 甄貞 W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen 


Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics