O sole mio生命的太陽 Lyrics 洪榮宏 ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 洪榮宏 > 男子漢加油 > O sole mio生命的太陽

洪榮宏Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

洪榮宏

O sole mio生命的太陽

Lyricist:許明傑、洪榮宏
Composer:許明傑、洪榮宏

O sole mio 生命的太陽
全力去爭取你的勝利

行過烏暗找尋光線 日頭漸漸浮上天
人生的路坎坎坷坷 叫甲己來爭一口氣
烏雲將伊輕輕撥開 將著信心紮惦身邊
過去的所有傷痕 叫咱毋通躊躇

O sole mio 生命的太陽
展現出男人的志氣
稍微困難沒啥麼 繼續堅持
大聲來認真唱出 成功的歌詩

O sole mio 生命的太陽
全力去爭取你的勝利

暫時烏雲將伊撥開 用著信心帶惦身邊
曾經的失敗傷痕 叫我毋通躊躇------------------------------------------
10254/《O Sole Mio性命的太陽》O Sole Mio Sìnn-miā ê Thài-iông
洪榮宏Âng Îng-hông

O Sole Mio
性命的太陽
sìnn-miā ê thài-iông
全力去爭取你的勝利
tsuân-li̍k khì tsing-tshú lí ê sìng-lī

行過烏暗
kiânn kuè oo-àm
走揣光線
tsáu-tshuē kng-suànn
日頭漸漸浮上天
ji̍t-thâu tsiām-tsiām phû-tsiūnn thinn
人生的路
jîn-sing ê lōo
坎坎坷坷
khám-khám-khia̍t-khia̍t
叫家己來爭一口氣
kiò ka-tī lâi tsing tsi̍t-kháu khuì
烏雲將伊輕輕掰開
oo-hûn tsiong i khin-khin pué--khui
將著信心紮踮身邊
tsiong tio̍h sìn-sim tsah tiàm sin-pinn
過去的所有傷痕
kuè-khì ê sóo-ū siong-hûn
Find more lyrics at ※ Mojim.com
叫咱毋通躊躇
kiò lán m̄-thang tiû-tî

O Sole Mio
性命的太陽
sìnn-miā ê thài-iông
展現出男人的志氣
tián-hiān tshut lâm-jîn ê tsì-khì
小可困難無啥物
sió-khuá khùn-lân bô-siánn-mih
繼續堅持
kè-sio̍k kian-tshî
大聲來認真唱出
tuā-siann lâi jīn-tsin tshiùnn-tshut
成功的歌詩
sîng-kong ê kua-si
O Sole Mio
性命的太陽
sìnn-miā ê thài-iông
全力去爭取你的勝利
tsuân-li̍k khì tsing-tshú lí ê sìng-lī

暫時烏雲將伊掰開
tsiām-sî oo-hûn tsiong i pué--khui
用著信心帶踮身邊
iōng-tio̍h sìn-sim tuà tiàm sin-pinn
曾經的失敗傷痕
tsan-king ê sit-pāi siong-hûn
叫我毋通躊躇
kiò guá m̄-thang tiû-tî

O Sole Mio
性命的太陽
sìnn-miā ê thài-iông
展現出男人的志氣
tián-hiān tshut lâm-jîn ê tsì-khì
小可困難無啥物
sió-khuá khùn-lân bô-siánn-mih
繼續堅持
kè-sio̍k kian-tshî
大聲來認真唱出
tuā-siann lâi jīn-tsin tshiùnn-tshut
成功的歌詩
sîng-kong ê kua-si
O Sole Mio
性命的太陽
sìnn-miā ê thài-iông
全力去爭取你的勝利
tsuân-li̍k khì tsing-tshú lí ê sìng-lī
O Sole Mio
性命的太陽
sìnn-miā ê thài-iông
全力去爭取你的勝利
tsuân-li̍k khì tsing-tshú lí ê sìng-lī

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen 


Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics