Bye-Bye Baby Lyrics 曾心梅 ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 曾心梅 > 甲天借膽 > Bye-Bye Baby

曾心梅Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

曾心梅

Bye-Bye Baby

Lyricist:武雄
Composer:瓊瓏

你每工手機帶咧攏不接電話 我留話叫你找我你嘛攏無回
有問題 有問題 一定有什麼小姐你欲去虧
你卡早追我彼陣每日敲電話 今嘛欲叫你出去你就頭犁犁
無問題 無問題 你若是無愛不如講乎坦白
Bye-Bye Baby 已經無關係 Bye-Bye Baby 我欲先失陪
Bye-Bye Baby 無緣的冤家 Bye-Bye Baby 免擱來相找
我對你瞭解講來你會驚一下 你不接電話表示你塊泡妹妹
有問題 有問題 一定是煞到別人走出去花
到這我決心放棄你是無及格 免擱講山盟海誓已經聽真多
無問題 無問題 你免來解釋我嘛欲甲你切
Bye-Bye Baby 已經無關係 Bye-Bye Baby 我欲先失陪
Bye-Bye Baby 無緣的冤家 Bye-Bye Baby 免擱來相找------------------------------------------
10300/《Bye-bye Baby》
曾心梅Tsan Sim-muî

你每工手機紮咧
lí muí-kang tshiú-ki tsah--leh
攏毋接電話啊
lóng m̄-tsiap tiān-uē--ah
我留話叫你揣我
guá lâu-uē kiò lí tshuē guá
你嘛攏無回
lí mā lóng bô huê
有問題有問題
ū būn-tê ū būn-tê
一定有啥物小姐
it-tīng ū siánn-mih xiǎojiě
你欲去詼啊
lí beh khì khue--ah

你較早追我彼陣
lí khah-tsá tui guá hit-tsūn
每日敲電話
muí-ji̍t khà-tiān-uē
這馬欲叫你出去
tsit-má beh kiò lí tshut--khì
你就頭犁犁啊
lí tiō thâu lê-lê--ah
無問題啊無問題啊
bô būn-tê--ah bô būn-tê--ah
你若是無愛
lí nā-sī bô-ài
不如講予坦白
put-jû kóng hōo thàn-pe̍h

Bye-bye Babe
Find more lyrics at ※ Mojim.com
已經無關係
í-king bô kuan-hē
Bye-bye Babe
我欲先失陪
guá beh sing sit-puê
Bye-bye Babe
無緣的冤家
bô-iân ê uan-ke
Bye-bye Babe
免閣來相揣
bián koh lâi sio-tshuē

我對你了解
guá tuì lí liáu-kái
講來你會驚一下
kóng--lâi lí ē kiann tsi̍t-ê
你毋接電話
lí m̄-tsiap tiān-uē
表示你咧泡妹妹
piáu-sī lí teh phàu měiméi
無問題啊無問題啊
bô būn-tê--ah bô būn-tê--ah
一定是煞著別人
it-tīng sī sannh-tio̍h pa̍t-lâng
走出去花啊
tsáu tshut-khì hue--ah

到遮我決心放棄
kàu tsia guá kuat-sim hòng-khì
你是無及格啊
lí sī bô ki̍p-keh--ah
免閣講山盟海誓
bián koh kóng san-bîng hái-sè
已經聽真濟啊
í-king thiann tsin tsuē--ah
無問題啊無問題啊
bô būn-tê--ah bô būn-tê--ah
你免來解說
lí bián lâi kái-sueh
我嘛欲佮你扯啊
guá mā beh kah lí tshé--ah

Bye-bye Babe
已經無關係
í-king bô kuan-hē
Bye-bye Babe
我欲先失陪
guá beh sing sit-puê
Bye-bye Babe
無緣的冤家
bô-iân ê uan-ke
Bye-bye Babe
免閣來相揣
bián koh lâi sio-tshuē

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen 


Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics