Sex Baby 歌詞 林喬安 ※ Mojim.com
Mojim 歌詞
Mojim 歌詞 > アジアの女性歌手 > 林喬安 > 玻璃心 > Sex Baby

林喬安アルバムの紹介
歌詞
アルバムリスト
関連ビデオ

林喬安

Sex Baby

作詞:林從胤
作曲:呂曉棟

今夜 打扮甲水水 喔喔喔
今夜 短裙香水 喔喔喔
期待 這有你的Party 喔喔喔
要你 做我Honey

管待他身邊有多少的Angel baby
我的眼神會凍 殺死你
管待他身邊有多少 比我青春的幼齒
我要詫贏這整個舞池
做你的Dance Queen

Come on Come on Come on
我是Sexy baby Come on
愛我就講出嘴
Come on Come on Come on
我是Sexy baby Come on
慢就乎人趴去

今夜 整身軀閃爍 喔喔喔
今夜 乎恁青瞑 喔喔喔
期待 這有你的Party 喔喔喔
要你 做我Honey

管待他身邊有多少的Angel baby
我的眼神會凍 殺死你
管待他身邊有多少 比我青春的幼齒
我要詫贏這整個舞池
做你的Dance Queen

Come on Come on Come on
我是Sexy baby Come on
愛我就講出嘴
Come on Come on Come on
我是Sexy baby Come on
慢就乎人趴去

愛就趁這時 人生短短
不注意拈瞇就老去
愛就趁茫茫的時 Coda催落
飲乎歡喜 Crazy...

Come on Come on Come on
我是Sexy baby Come on
愛我就講出嘴
Come on Come on Come on
我是Sexy baby Come on
慢就乎人趴去

Come on Come on Come on
我是Sexy baby Come on
愛我就講出嘴
Come on Come on Come on
我是Sexy baby Come on
慢就乎人趴去------------------------------------------
16557/《Sexy Baby》
林喬安Lîm Kiâu-an

今夜
kim-iā
打扮甲媠媠
tánn-pān kah suí-suí
喔喔喔
ooh ooh ooh
もっと沢山の歌詞は ※ Mojim.com
今夜短裙芳水
kim-iā té-kûn phang-tsuí
喔喔喔
ooh ooh ooh
期待這有你的Party
kî-thāi tse ū lí ê Party
喔喔喔
ooh ooh ooh
愛你做我Honey
ài lí tsuè guá Honey

管待伊身邊
kuán-thāi i sin-pinn
有偌濟的Angel Baby
ū guā-tsuē ê Angel Baby
我的眼神會當
guá ê gán-sîn ē-tàng
殺死你
sat-sí lí
管待伊身邊
kuán-thāi i sin-pinn
有偌濟
ū guā-tsuē
比我青春的幼齒
pí guá tshing-tshun ê iù-khí
我欲奢颺這規个舞池
guá beh tshia-iānn tse kui-ê bú-tî
做你的Dancing Queen
tsuè lí ê Dancing Queen

Come on Come on Come on
我是Sexy Baby Come on
guá sī Sexy Baby Come on
愛我就講出喙
ài guá tiō kóng tshut-tshuì
Come on Come on Come on
我是Sexy Baby Come on
guá sī Sexy Baby Come on
慢就予人奅去
bān tiō hōo-lâng phānn--khì

今夜規身軀閃爍
kim-iā kui-sin-khu siám-sih
喔喔喔
ooh ooh ooh
今夜予你青盲
kim-iā hōo lí tshinn-mî
喔喔喔
ooh ooh ooh
期待這有你的Party
kî-thāi tse ū lí ê Party
喔喔喔
ooh ooh ooh
愛你做我Honey
ài lí tsuè guá Honey
---

愛著趁這時
ài tio̍h thàn tsit-sî
人生短短
jîn-sing té-té
無注意
bô tsù-ì
連鞭就老去
liâm-mi tiō lāu--khì
愛著趁茫茫的時
ài tio̍h thàn bâng-bâng ê sî
Quota催落
Quota tshui--lueh
啉予歡喜
lim hōo huann-hí
Crazy

  1. W.B. Chen の歌詞訂正に感謝
  2. ウェブリンク: W.B. Chen 


前のページ
Mojim.com
Mojim 歌詞