Mojim 歌詞
Mojim 歌詞 > 欧州米国の歌手 > Jocie Kok > Wo Shi Guo Mei Mei > Shen Me Tai Du

Jocie Kok歌詞
アルバムリスト

Jocie Kok

Shen Me Tai Du

gu? m?i m?i - shí me tài dù
zuò cí ? xi?o w?i
zuò q? ?Dmitry Kokhanovskiy
shí me tài dù huàn shàng zuì xuàn de y? fú
tà zhe zì xìn de ji?o bù m?i cì d?u wán m?i y?n ch?
shí me tài dù y?u ài jìu kuài qù zhu? zhú
shòu di?n sh?ng zhèng míng fù ch? xu?n gào w? yào xìng fú
zuó yè w? yòng shí me x?n qíng lái rù shuì
shuì x?ng yào yòng shí me bi?o qíng lái miàn duì
ch? f? zh? qián dà h?n j? sh?ng w? OK
tài dù huì g?i biàn shì jiè ...wow~
tài yáng t? bù huì zì j? zh?ng f? bù jiàn
zh? shì ?u ?r huì du? zài w? yún hòu miàn
bèi duì jìu y?ng yu?n kàn bù dào t? lù li?n
kuài di?n zhu?n gè sh?n miàn duì ?
もっと沢山の歌詞は ※ Mojim.com
shí me tài dù k?i x?n jìu chàng g? tiào w?
nán guò jìu fàng sh?ng dà k? xiào róng néng d? bài bìng dú
shí me tài dù bù q?ng ch? jìu nòng q?ng ch?
b?n lái jìu y?u yíng y?u sh? lái b? ? chéng g?ng zh? m?
ti?n d? xià hàn shu? zh? y?u y? zh?ng z? wèi
k? zhe li?n cái méi bàn f? cháng ch? xi?ng tián
rèn zh?n jué duì shì zuì j? b?n de pèi bèi
l?o ti?n du? sh?o huì kàn jiàn ...wow~
ài qíng z?n me l?o shì dí bù guò q? piàn
jìu b? zì j? ji?o g?i péng y?u hé y?n yuè
rú gu? y? k? x?ng x?ng dài bi?o y? d? lèi
nà w? yào xiào zhe x? yuàn
~~~ w? de tài dù ?~~~