SOLO Lyrics 曾瑋中 ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 曾瑋中 > 你講你講 > SOLO

曾瑋中Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

曾瑋中

SOLO

Lyricist:曾瑋中
Composer:曾瑋中
Arranger:三秒

日頭赤焱焱 隨人顧隨人性命
凡事照起工綴人行 哪有機會拚出名聲
四序的生活 毋是我的路線
逐工予現實來折磨 活咧才有價值

表面看來愈好額 心內可能愈散赤
追求無實的虛華 為著家己爽爾爾
知影家己知影啥 嘛知影家己毋知啥
追求真實的掌聲 聽見 家己心聲

揀一條坎坷的路 毋管命運來阻擋
勇敢去衝出難關 人人(你我)攏是英雄
我踏上危險的路 雖然孤單閣寂寞
跤步堅持毋停落 我的前途我的SOLO------------------------------------------
15649/《Solo》
曾瑋中Tsan Uí-tiong/Kuljelje

日頭赤焱焱
ji̍t-thâu tshiah iānn-iānn
隨人顧隨人性命
suî lâng kòo suî-lâng sìnn-miā
凡事照起工綴人行
huân-sū tsiàu-khí-kang tuè lâng kiânn
哪有機會拚出名聲
ná-ū ki-huē piànn tshut miâ-siann
四序的生活
sù-sī ê sing-ua̍h
毋是我的路線
m̄-sī guá ê lōo-suànn
逐工予現實來折磨
ta̍k-kang hōo hiān-si̍t lâi tsiat-buâ
Find more lyrics at ※ Mojim.com
活咧才有價值
ua̍h--leh tsiah ū kè-ta̍t

表面看來愈好額
piáu-bīn khuànn--lâi jú hó-gia̍h
心內可能愈散赤
sim-lāi khó-lîng jú sàn-tshiah
追求無實的虛華
tui-kiû bô-si̍t ê hi-hua
為著家己爽爾爾
uī-tio̍h ka-kī song--niā-niā

知影家己知影啥
tsai-iánn ka-kī tsai-iánn siánn
嘛知影家己毋知啥
mā tsai-iánn ka-kī m̄-tsai siánn
追求真實的掌聲
tui-kiû tsin-si̍t ê tsiáng-siann
聽見家己心聲
thiann-kìnn ka-kī sim-siann

揀一條坎坷的路
kíng tsi̍t-tiâu khám-khia̍t ê lōo
毋管命運來阻擋
m̄-kuán miā-ūn lâi tsóo-tòng
勇敢去衝出難關
ióng-kám khì tshiong tshut lân-kuan
人人(你我)攏是英雄
lâng-lâng (lí guá) lóng-sī ing-hiông

我踏上危險的路
guá ta̍h siōng guî-hiám ê lōo
雖然孤單閣寂寞
sui-jiân koo-tuann koh tsi̍k-bo̍k
跤步堅持毋停落
kha-pōo kian-tshî m̄ thîng--lo̍h
我的前途
guá ê tsiân-tôo
我的Solo
guá ê Solo

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen 


Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics