I'm Not Your SuperGirl Lyrics Jocie Kok ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jocie Kok > My Darling > I'm Not Your SuperGirl

Jocie KokLyrics
Album list
Related Video

Jocie Kok

I'm Not Your SuperGirl

gu? m?i m?i - w? bù shì n? de ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv
shí me d?u y? n? shí me d?u yuàn yì
shí me d?u g?i n?
Baby w? zài bù zài n? de x?n l?
shí me shì ài w? shí me shì ài n?
Baby w? de x?n bù xi?ng zài kào jìn n?
ài w? y?n wéi w? shì w?
w? yuàn yì wéi n? bù gù y? qi?
ruò n? ài w? y?n wéi bù shì w?
nà n? jìu bié zài yì
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? shì m?i m?i w? shì gu? m?i m?i w? shì m?i m?i
I'm not your super girl
w? shì m?i m?i w? shì gu? m?i m?i w? shì m?i m?i
I'm not your super girl
shí me d?u y? n? shí me d?u yuàn yì
shí me d?u g?i n?
Baby w? zài bù zài n? de x?n l?
shí me shì ài w? shí me shì ài n?
Baby w? de x?n bù xi?ng zài kào jìn n?
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
Find more lyrics at ※ Mojim.com
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
I'm not your super girl
i just want be love
I'm not your super girl
why got the shoot
I'm not your super girl
i just want be love
I'm not your super girl
why got the shoot
n? ài w? y?n wéi w? shì w?
w? yuàn yì wéi n? bù gù y? qi?
ruò n? ài w? y?n wéi bù shì w?
nà n? jìu bié zài yì
w? bù shì n? de ch?o nv
w? shì gu? m?i m?i w? shì m?i m?i
w? bù shì n? de ch?o nv
w? shì gu? m?i m?i w? shì m?i m?i
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
i don't wanna be ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
w? bù shì n? de ch?o nv ch?o nv
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics